Quản Lý Đô Thị Bài giảng Bài tập

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1-hi_n pháp1992.pdf
2-lu_t hdnd ubnd2003.pdf
3-mo hinh ql do thi.pdf
btth 1- bomay.pdf
btth 2- qlqh.pdf
ch_c nãng ubnd tp hn.pdf
ch_c nãng vp ubnd.pdf
goi y cho btth 1.2012.pdf
goi y de cuong btth 1 2012.pdf
phân công công tác các thành viên ubnd tp hà n_i.pdf
qdpq_02_2013.pdf
qu_n ba ð_nh.pdf
qu_n hai bà trýng.pdf
s_ n_i v_.pdf
so do ubnd tp hanoi.pdf
bài tập 1-quản lý.pdf
de cuong quan ly.pdf
de cuong quan ly do thi ii - 30 cau.pdf
đề cương qlđt c9-14.pdf