Tài liệu Phương Trình Vi Phân Biến Ngẩu Nhiên

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

2.ptvp-quá trình ngẫu nhiên.pdf
3.ptvp-phương trình vi phân biến ngẫu nhiên.pdf
4.ptvp-công thức thô.pdf