Tài liệu Phương Trình Toán Lý

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong1_phương trình toán lý.pdf
chuong2 phương trình sóng.pdf
chuong3 chuỗi fourier.pdf
chuong4_phương pháp tách biến.pdf
chuongx_phương trình vi phân thường.pdf
phuong trinh toan - li.pdf
[ppt] ôn tập cuối kì 2015 có giải thầy lê xuân đại.pdf
bai1_giải số phương trình parabolic.pdf
bai2_giải số phương trình hyperbolic.pdf
bai3_phương pháp phần tử hữu hạn giải bài toán elip hai chiều.pdf
bai4_phương pháp phần tử hữu hạn giải bài toán elip một chiều.pdf