Slide bài giảng Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1 tổng quan về môn học phương pháp nghiên cứu kinh tế.pdf
chuong 2 lựa chọn đề tài nghiên cứu.pdf
chuong 3 xây dựng đề cương nghiên cứu và lập kế hoạch nghiên cứu.pdf
chuong 4 thu thập dữ liệu và nghiên cứu tài liệu.pdf
chuong 5 phương pháp điều tra hiện trường.pdf
chuong 6 phương pháp xử lý số liệu.pdf
chuong 7.1 nhập và xử lý số liệu trên một số phần mềm cơ bản.pdf
chuong 7.2 nhập và xử lý số liệu trên phần mềm spss.pdf
chuong 8 viết và trình bày báo cáo kết quả nckh.pdf