Pháp Luật Trong Kinh Doanh Du Lịch Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1. chuong iii - chủ thể kinh doanh (1).pdf
2._hop_tac_lien_doanh.pdf
2. chương iii -dn tu nhan (1).pdf
2.vi_pham_hanh_chinh-_tp.pdf
3._xuat_nhap_canh.pdf
5._htx.pdf
chuong 4 hop dong.pdf
chuong 5 trach nhiem phap ly.pdf
chuong_2.pdf
chuong_i.pdf
chuong ii - phap luat ve cong ty (ldl).pdf
chuong iii - doanh nghiep nha nuoc.pdf