Tài liệu Nhiệt Động Lực Học Và Truyền Nhiệt

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chap. 1 some concepts and definitions - hap.pdf
chap. 2 the 1st and 2nd law of thermodynamics 1 - hap.pdf
chap. 2 the 1st and 2nd law of thermodynamics 2 - hap.pdf
chap. 3 pure substance - hap.pdf
chap. 4 vapor power cycles - hap.pdf
chap. 5 moist air - hap.pdf
chap. 6 refrigeration cycle - hap.pdf
chap. 7 introduction to heat transfer - hap.pdf
chap. 8 heat conduction - hap.pdf
chap. 9 heat convection - hap.pdf
chap. 10 heat radiation - hap.pdf
chap. 11 heat exchanger - hap.pdf
psychrometric chart.pdf
r134a.pdf
đề-thi-cuối-kì-181-nhiệt-động-lực-học-và-truyền-nhiệt.pdf