Nhập Môn Phát Triển Game Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

01. history, team _ development.pdf
02. introduce to windows _ directx programming.pdf
03. sprite programming-directinput.pdf
04. transformation.pdf