Nhập Môn Mạch Số Digital Circuit Bài giảng Bài tập

Đh Công Nghệ Thông Tin - Hồ Ngọc Diễm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

#1. gioi thieu tong quan.pdf
#2. cac dang bieu dien so.pdf
#3. dai so boolean va cac cong logic.pdf
#4. bia karnaugh.pdf
#5.1. mach to hop - part 1.pdf
#5.2. mach to hop - part 2.pdf
#6.1. mach tuan tu - part 1.pdf
#6.2. mach tuan tu - part 2.pdf
lecture
bai tap chuong 2.pdf
bai tap chuong 3.pdf
bai tap chuong 4.pdf
bai tap chuong 4_them.pdf
bai tap chuong 5_tong hop.pdf
bai tap chuong 6.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Nội dung môn học: Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Biểu diễn số trong các hệ cơ số khác nhau Chương 3: Đại số Boolean và các cổng luận lý (logic gates) Chương 4: Mạch logic và đánh giá tối ưu Chương 5: Mạch tổ hợp Chương 6: Mạch tuần tự Mục tiêu môn học -Hiểu được luận lý số (digital logic) ở mức cổng (gate level) và mức chuyển mạch (switch level) của các thành phần logic tổ hợp (combinational logic) và logic tuần tự (sequential logic) -Thiết kế và thực thi các mạch logic tổ hợp và tuần tự -Phân tích được các mạch logic số từ đơn giản đến phức tạp -Biết sử dụng các công cụ (tools) hỗ trợ và các Kit thực hành trong thiết kế logic Số Chuỗi các môn học về thiết kế và ứng dụng chip -Toán rời rạc -Nhập môn mạch số -Kiến trúc máy tính -Thiết kế luận lý số -Thiết kế vi mạch với HDL -Thiết kế vi mạch: số, tương tự, hỗn hợp -Hệ điều hành -Hệ thống nhúng -Vi xử lý – Vi điều khiển