Tài liệu Nhập Môn Lập Trình

Nhập Môn Lập Trình - Đh Công Nghệ Thông Tin - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Nhập Môn Lập Trình - Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
C++

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

[1] [1] giới thiễu tổng quan về lập trình.pdf
[1] [2] sử dụng những kiểu dữ liệu cơ sở trong chương trình.pdf
[1] [3] biểu diễn thuật toán.pdf
[1] [4] bai tap.pdf
[1] [5] dap an.pdf
[2] [1] biểu diễn thuật toán.pdf
[2] [2] cấu trúc chương trình.pdf
[2] [3] kiễu dữ liệu.pdf
[2] [4] hàm - nhập - xuất.pdf
[2] [5] bai tap.pdf
[2] [6] dap an.pdf
[3] [1] cấu trúc điều khiển.pdf
[3] [2] cấu trúc điều khiển.pdf
[3] [3] cấu trúc lặp.pdf
[3] [4] bai tap.pdf
[3] [5] dap an.pdf
[4] [1] biến toàn cục- biến cục bộ.pdf
[4] [2] các ví dụ trong lập trình.pdf
[4] [3] tổ chức chương trình.pdf
[4] [4] các vấn đề mở rộng nghề nghiệp.pdf
[4] [5] bai tap.pdf
[4] [6] dap an.pdf
[5] [1] hàm và kỹ thuật tổ chức chương trình.pdf
[5] [2] truyền tham số cho hàm.pdf
[5] [3] bai tap.pdf
[5] [4] dap an.pdf
[6] [1] kiểm tra giữa kỳ.jpg
[6] [2] kiểm tra giữa kỳ-16clc2-nmlt.pdf
[6] [5] bai tap.pdf
[7] [1] struct.pdf
[7] [2] bai tap.pdf
[7] [3] dap an.pdf
[8] [1] mqng.pdf
[8] [2] bai tap.pdf
[8] [3] dap an.pdf
[9] [1] tap tin.pdf
[9] [2] bai tap.pdf
[9] [3] dap an.pdf
[10] [2] bai tap on tap.pdf
[10][3]kiểm tra cuối kỳ.jpg
[2016 - 2017] [hk1] [ctt03] nhap mon lap trinh.txt
nhập môn lập trình_1_các khái niệm cơ bản về lập trình.pdf
nhập môn lập trình_2_giới thiệu ngôn ngữ lập trình c.pdf
nhập môn lập trình_3_các kiểu dữ liệu cơ s.pdf
nhập môn lập trình_4_câu lệnh điều kiện & câu lệnh rẽ nhánh.pdf
nhập môn lập trình_5_câu lệnh lặp.pdf
nhập môn lập trình_6_hàm (function).pdf
nhập môn lập trình_7_mảng một chiều.pdf
nhập môn lập trình_8_mảng hai chiều.pdf
nhập môn lập trình_9_chuổi ký tự.pdf
nhập môn lập trình_10_cấu trúc .pdf
nhập môn lập trình_11_tập tin.pdf
csltnnl01_thuật toán và thuật giải.pdf
csltnnl02_tổng quan về lập trình máy tính.pdf
csltnnl03_phép toán và biểu thức.pdf
csltnnl04_các cấu trúc điều khiển.pdf
csltnnl05_hàm.pdf
csltnnl06_con trỏ và mảng.pdf
book-c-master.pdf
hdth-tuan01-laptrinhvoivisualstudio.pdf
hdth-tuan01-loithuonggap.pdf
hdth-tuan02.pdf
hdth-tuan03-04.pdf
hdth-tuan05.pdf
hdth-tuan07.pdf
hdth-tuan08.pdf
hdth-tuan09.pdf
bài tập cơ bản.pdf
bài tập phần mảng 1 chiều.pdf
bài tập thêm cho if - for.pdf
nhập môn lập trình (thực hành)_1.pdf
nhập môn lập trình (thực hành)_2.pdf
nhập môn lập trình (thực hành)_3.pdf
nhập môn lập trình (thực hành)_4.pdf
nhập môn lập trình (thực hành)_5.pdf
nhập môn lập trình (thực hành)_6.pdf
đề bài tập 14-9-2015.pdf
2017_04_21_note.pdf
2017_04_28_practice.pdf
2017_05_12_practice.pdf
2017_05_19_practice.pdf
2017_05_26_practice.pdf
2017_06_02_practice.pdf
2017_06_09_practice.pdf
2017_06_24_review.pdf
2017_06_27_cmt.pdf
bai_thuc_hanh_1.pdf
cslt2017_bai_tap_ch1-4.pdf
test_01_tth1.pdf
test_01_tth2.pdf
test_03_ca1.pdf
test_03_ca2.pdf
test_03_ca3.pdf
test_03_ca4.pdf
test_03_ca5.pdf
test_03_ca6.pdf
test_03_ca7.pdf
test_03_ca8.pdf
exer-ip.pdf
đề thi cuối kỳ.pdf
đề thi giữa kỳ.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH 1 Các khái niệm cơ bản 2 Các bước xây dựng chương trình 3 Biểu diễn thuật toán 4 Cài đặt thuật toán bằng NNLT GiỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C 1 Giới thiệu 2 Bộ từ vựng của C 3 Cấu trúc chương trình C 4 Một số ví dụ minh họa CÁC KiỂU DỮ LiỆU CƠ SỞ 1 Các kiểu dữ liệu cơ sở 2 Biến, Hằng, Câu lệnh & Biểu thức 3 Các lệnh nhập xuất 4 Một số ví dụ minh họa CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN & CÂU LỆNH RẼ NHÁNH 1 Câu lệnh điều kiện if 2 Câu lệnh rẽ nhánh switch 3 Một số kinh nghiệm lập trình 4 Một số ví dụ minh họa CÂU LỆNH LẶP 1 Câu lệnh for 2 Câu lệnh while 3 Câu lệnh do… while 4 Một số kinh nghiệm lập trình HÀM (FUNCTION) 1 Khái niệm và cú pháp 2 Tầm vực 3 Tham số và lời gọi hàm 4 Đệ quy MẢNG MỘT CHIỀU 1 Khái niệm 2 Khai báo 3 Truy xuất dữ liệu kiểu mảng 4 Một số bài toán trên mảng 1 chiều MẢNG HAI CHIỀU 1 Khái niệm 2 Khai báo 3 Truy xuất dữ liệu kiểu mảng 4 Một số bài toán trên mảng 2 chiều CHUỖI KÝ TỰ 1 Khái niệm 2 Khởi tạo 3 Các thao tác trên chuỗi ký tự 4 Bài tập CẤU TRÚC 1 Khái niệm kiểu cấu trúc (struct) 2 Khai báo & truy xuất kiểu cấu trúc 3 Kiểu dữ liệu hợp nhất (union) 4 Bài tập Tập tin -Giới thiệu về các dạng tập tin -Hệ thống nhập xuất trong lập trình -Lập trình thao tác trên tập tin văn bản thô -Sử dụng tập tin văn bản thô để lưu trữ dữ liệu của chương trình -Các vấn đề tìm hiểu mở rộng kiến thức nghề nghiệp -Thuật ngữ và bài đọc thêm tiếng Anh