Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong1.tổng quan về cnpm.pdf
chuong2.xac_dinh_va_phan_tich_yeu_cau.pdf
chuong 3 thiet ke he thong phan mem.pdf
chuong 4. cai dat phan mem.pdf
chuong 5. dong goi phan mem.pdf
danhsachdetai.pdf
khao_sat_hien_trang.pdf
phat_bieu_bai_toan.pdf
yeu_cau_chuc_nang.pdf
chương 0. giới thiệu môn học (thường).pdf
chương 01.pdf
chương 08-01-a. xác định và mô hình hóa yêu cầu.pdf
chương 08-01-b. hệ thống các yêu cầu phần mềm.pdf
chương 08-03. thiết kế dữ liệu.pdf
chương 08-04-a. thiết kế màn hình.pdf
chương 08-04-c. thiết kế màn hình tra cứu.pdf
chương 08-04-d. thiết kế màn hình thực đơn.pdf
chương 08-05-minh họa thiết kế xử lý.pdf
chương 08-05-thiết kế xử lý.pdf
chương 08-07-danh sách các đề tài.pdf
x. 1. software engineering a practitioner_s approach (pressman).pdf
x. 2. what every engineer should know about software engineering.pdf
x. 3. software-engineering-handbook (viet).pdf
x. 3. software-engineering-handbook.pdf
x. 4. software engineering (sommerville).pdf
BG_NhapmonCongnghephanmem.pdf
bg_nhapmoncongnghephanmem.pdf