Nhập Môn Cntt1 Bài giảng Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ngô Chánh Đức - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

lt-00-gioi thieu mon hoc.pdf
lt-01-tong quan ve cntt.pdf
lt-02-kienthuccoso.pdf
lt-03-he dieu hanh.pdf
lt-04-mang may tinh - internet - virus.pdf
lt-06-bang tinh.pdf
lt-06-soan thao van bản.pdf
lt-07-nghe nghiep.pdf
lt-08-nghien cuu thuat toan.pdf
lt-09-dao duc nghe nghiep.pdf
clc_ctt009_nmcntt1_2.pdf
nmcntt1-algorithm.pdf
nmcntt1-data manipulation thao tác dữ liệu-1.pdf
nmcntt1-data manipulation thao tác dữ liệu-2.pdf
nmcntt1-datastorage-lưu trữ dữ liệu-1.pdf
nmcntt1-datastorage-lưu trữ dữ liệu-2.pdf
nmcntt1-datastorage-lưu trữ dữ liệu-3.pdf
nmcntt1-ethics-đạo đức nghề nghiệp.pdf
nmcntt1-networking-mạng máy tính và internet.pdf
nmcntt1-numeral systems-hệ cơ số.pdf
nmcntt1-os hệ điều hành.pdf
nmcntt1-overview of computer-1.pdf
nmcntt1-overview of computer-2.pdf
nmcntt1-welcome-17clc2.pdf
nmcntt1-bai01-tongquanvecntt-v2.0.pdf
nmcntt1-bai02-kienthuccoso-v2.0.pdf
nmcntt1-bai03-hedieuhanh-v2.0.pdf
nmcntt1-bai04-mangmaytinhvavirus-v2.0.pdf
nmcntt1-bai05-thuyettrinh-v2.0.pdf
nmcntt1-bai06-vanban-v2.0.pdf
nmcntt1-bai07-bang tinh-v2.0.pdf
nmcntt1-bai08-nghenghiep-v2.0.pdf
nmcntt1-bai09-daoducnghenghiep-v2.0.pdf
nmcntt1-bai09-nghiencuuthuattoan-v2.0.pdf
[sam] cau hoi trac nghiem nm cntt1(1).xlsx
[sam] cau hoi trac nghiem nm cntt1.xlsx