Nhập Môn An Toàn Thông Tin Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Pgs.Ts Nguyễn Linh Giang - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1-antoantt-nhapmon01 - [cuuduongthancong.com].pdf
1-antoantt-nhapmon01.pdf
2-antoantt02-mahoadoixung-basic - [cuuduongthancong.com].pdf
2-antoantt02-mahoadoixung-basic.pdf
3-antoantt02-mahoadoixung-des - [cuuduongthancong.com].pdf
3-antoantt02-mahoadoixung-des.pdf
2020apr05-intro to information security-chapter2-giangnl-v1.2.pdf
2020apr12-intro to information security-chapter 3-giangnl-v1.3.pdf
2020apr20-intro to information security-giangnl-chapter5-v1.4.pdf
2020apr20-intro to information security-giangnl-v1.4-chapter04.pdf
2020mar16-intro to infformation security-giangnl-v1.1.2-chapter01.pdf
gtattt_chuong2.pdf
intro-p01-chu de tieu luan-giangnl.pdf
attt.docx
attt.pdf
Cryptography-Network-Security-5th-Edition.Pdf
Swarup Bhunia, Sandip Ray, Susmita Sur-Kolay (Eds.) - Fundamentals Of Ip And Soc Security_ Design, Verification, And Debug-Springer International Publishing (2017).Pdf
Wiley, Information Security Principles And Practice (2007).Pdf