Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

nltkktc1_các vấn đề chung về thống kê.pdf
nltkktc1 nguyên lý thống kê kinh tế - các vấn đề chung của thống kê.pdf
nltkktc2_tổng hợp thống kê.pdf
nltkktc2 nguyên lý thống kê kinh tế - tổng hợp thống kê.pdf
nltkktc3_c¸c tham số thống kê.pdf
nltkktc4_hồi quy tương quan.pdf
nltkktc5_dãy số thời gian.pdf
bai giang chuong v, p1.pdf
bai giang chuong v, p2.pdf
bai giang chuong vi, p1.pdf
bai giang chuong vi, p2.pdf
bai giang chuong vi, p3.pdf
bai giang chuong vii, p1.pdf
bai giang chuong vii, p2.pdf
chuong i.pdf
chuong ii.pdf
chuong iii (p2).pdf
chuong iii.pdf
chương iv - p1.pdf
Giáo Trình Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế.Pdf