Nghiên Cứu Khoa Học Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bài giảng 1. các bước cơ bản để tiến hành nckh - những điểm yếu cơ bản trong nckh ở vn.pdf
bài giảng 2. các bước để đặt vấn đề mới và giải quyết vấn đề trong nckh.pdf
bài giảng 3. tìm và download tài liệu trên tạp chí quốc tế hoặc sách.pdf
bài giảng 4. cách trình bày_bài báo-lv-la-oral-poster.pdf
bài giảng 5. các chức danh khoa học - các chuẩn cơ bản cho lv-la.pdf