Môi Trường Kinh Danh Bài giảng Bài tập

Đại Học Ngoại Thương - Dương Thị Hoài Nhung - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

slide.pdf
sv-unit 1- v-intro biz environt.pdf
unit 3-v-sv-b-national culture&tech.pdf
unit 3-v-sv-c-globalization.pdf
unit 3-v-sv-d-tools of macro environt.pdf
unit 3-v-sv-new-industry environment.pdf
unit 4-v-sv-competitor&market.pdf
sv-case 3-us airlines-v.pdf
sv-case 3b-v-be-china legal.pdf
sv-case 3c-v-be-mexico.pdf