Slide bài giảng Môi Trường Kinh Danh

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

slide.pdf
sv-unit 1- v-intro biz environt.pdf
unit 3-v-sv-b-national culture&tech.pdf
unit 3-v-sv-c-globalization.pdf
unit 3-v-sv-d-tools of macro environt.pdf
unit 3-v-sv-new-industry environment.pdf
unit 4-v-sv-competitor&market.pdf