Mô Phỏng Trong Công Nghệ Hóa Học Đề thi Bài giảng

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

7-chung luyen.pdf
10-logical-adjust.pdf
10-logical-recycle.pdf
10-logical-set.pdf
10-logical-spreadsheet.pdf
bo sung gt-pfr-1.pdf
bài tập mô phỏng pfr.pdf
02-cracking mtbe.pdf
06-meoh.pdf
07-nh3.pdf
10-vc.pdf
11-ch3cho.pdf
15-hcho.pdf
28b.nnt 1 bac+tach etan.pdf
bai 3 styren pfr.pdf
bai 4-eo.pdf
de thi 3.1 hda summer 2013.pdf
de thi lai so 2.pdf
đề mẫu.zip