Máy Thủy Khí Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết
Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Chí Công - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chapter1-introduction.pdf
chapter2-experimental research for fluid machinery.pdf
chapter3-basic theories of fluid machinery.pdf
chapter4-centrifugal pump fan.pdf
chapter5-axial pump.pdf
chapter8-compressor.pdf
may thuy khi.pdf
bai tap chuong 10 introduction.pdf
dap an1.pdf
dap an bt chuong 10.pdf
gorla - turbomachinery design & theory.pdf
ly thuyet chuong 10 introductipn.pdf
nhom 4 - chuong i.pdf
nhom 4 - chuong ii.pdf
nhom 4 - chuong iii.pdf
nhom 4 - chuong iv.pdf
sua introduce may thuy khi.pdf
đề thi ngày mai máy thuỷ khí.pdf
A C Engines And Jet Propulsion3.Pdf
Giáo Trình Kỹ Thuật Thủy Khí - Hoàng Đức Liên.Pdf
White_Fluid_Mechanics_5th_Solman.Pdf