Máy Học Bài giảng

Co4027_Hocmay.Pdf
Co4027_Hocmay_Machine-Learning-Tom-Mitchell.Pdf
Co4027_Hocmay_Stephen Marsland , Machine Learning An Algorithmic Perspective.Pdf
Deep Learning Cơ Bản_Nguyễn Thanh Tuấn.Pdf

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

l1-gioi_thieu_ml_weka.pdf
l2-danh_gia_hieu_nang.pdf
l3-hoc_dua_tren_xac_suat.pdf
l4-hoi_quy_tuyen_tinh.pdf
l5-lang_gieng_gan_nhat.pdf
l6-cay_quyet_dinh.pdf
l7-quy_nap_luat.pdf
l8-mang_noron_nhan_tao.pdf
l9-may_vecto_ho_tro.pdf
l10-giai_thuat_di_truyen.pdf
l11-phan_cum_k-means.pdf
l12-phan_cum_hac.pdf
ly_thuyet_may_hoc.pdf