Máy Học Và Mạng Neural Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

introduction to machine learning - adaptive computation and machine learning.pdf
lecture01-introduction tổng quan về học máy.pdf
lecture02-concept learning.pdf
lecture03-decision tree learning cây quyết định.pdf
lecture04-neural network mạng nơron nhân tạo.pdf
lecture05-hmm mô hình markov ẩn.pdf
lecture06-bayes-ga học với luật bayes.pdf