Máy Điện Electric Machinery Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Bùi Đức Hùng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ts Nguyễn Ngọc Tú - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

de cuong k55.pdf
de cuong may dien k55.pdf
de thi may dien k54.pdf
giáo trình máy điện.pdf
giáo trình thiết kế máy điện.pdf
may_dien_thay_hung_2.pdf
giao trinh may dien dac biet.pdf
408003_maydien.pdf
maydien_1_các nguyên lý của quá trình biến đổi điện cơ.pdf
maydien_2_máy biến áp.pdf
maydien_3_các vấn đề cơ bản của máy điện quay.pdf
maydien_4_máy điện không đồng bộ 3 pha.pdf
maydien_5_máy điện đồng bộ.pdf
maydien_6a_máy điện một chiều.pdf
maydien_6b_phản ứng phần ứng.pdf
maydien_7_các loại động cơ khác.pdf
tổ đấu dây của máy biến áp.pdf
chuong 1_máy biến áp.pdf
chuong 2_những vấn đề chung về mđ quay.pdf
chuong 3_máy điện không đồng bộ.pdf
chuong 4_máy điện đồng bộ.pdf
chuong 5_máy điện một chiều.pdf
giao trinh chuyen de may dien.pdf
giao trinh may dien - h2.pdf
giao trinh thiet ke may dien.pdf
máy điện 1.pdf
máy điện 2.pdf
bai tap dai may dien(p1).pdf
bài giải máy điện 1.pdf
bài giải máy điện 2.pdf
bài tập lớn.pdf
bài tập máy biến áp.pdf
câu hỏi máy điện 2.pdf
câu hỏi ôn thi máy điện 1-1-31.jpg
câu hỏi ôn thi máy điện 1-32-64.jpg
câu hỏi ôn thi máy điện 1-64-93.jpg
câu hỏi ôn thi máy điện 1-93-122.jpg
câu hỏi ôn thi máy điện 1-125-169.jpg
câu hỏi ôn thi máy điện 1-170-198.jpg
câu hỏi ôn thi máy điện 1-201-236.jpg
câu hỏi ôn thi máy điện 1-237-262.jpg
câu hỏi ôn thi máy điện 1-263-297.jpg
câu hỏi ôn thi máy điện 1-298-330.jpg
câu hỏi ôn thi máy điện 1-331-365.jpg
câu hỏi ôn thi máy điện 1-366-425.jpg
câu hỏi ôn thi máy điện 1-426-456.jpg
câu hỏi ôn thi máy điện 1-458-474.jpg
câu hỏi ôn thi máy điện 2-1-49.jpg
câu hỏi ôn thi máy điện 2-50-93.jpg
câu hỏi ôn thi máy điện 2-94-129.jpg
câu hỏi ôn thi máy điện 2-130-181.jpg
câu hỏi ôn thi máy điện 2-182-215.jpg
câu hỏi ôn tập môn máy điện k54.pdf
phần 1 máy biến áp.pdf
bài tập máy biến áp.pdf
1-1-31 câu hỏi ôn tập máy điện.jpg
1-32-64 câu hỏi ôn tập máy điện.jpg
1-64-93 câu hỏi ôn tập máy điện.jpg
1-93-122 câu hỏi ôn tập máy điện.jpg
1-125-169 câu hỏi ôn tập máy điện.jpg
1-170-198 câu hỏi ôn tập máy điện.jpg
1-201-236 câu hỏi ôn tập máy điện.jpg
1-237-262 câu hỏi ôn tập máy điện.jpg
1-263-297 câu hỏi ôn tập máy điện.jpg
1-298-330 câu hỏi ôn tập máy điện.jpg
1-331-365 câu hỏi ôn tập máy điện.jpg
1-366-425 câu hỏi ôn tập máy điện.jpg
1-426-456 câu hỏi ôn tập máy điện.jpg
1-458-474 câu hỏi ôn tập máy điện.jpg
2-1-49 câu hỏi ôn tập máy điện.jpg
2-50-93 câu hỏi ôn tập máy điện.jpg
2-94-129 câu hỏi ôn tập máy điện.jpg
2-130-181 câu hỏi ôn tập máy điện.jpg
2-182-215 câu hỏi ôn tập máy điện.jpg
baitap.pdf
bai tap dai may dien(p1).pdf
bai tap lon.pdf
bia.pdf
hp6m4.pdf
may dien 1-cauhoi.pdf
maydien1.pdf
quaymaydien.pdf
thumbs.db
de 1.jpg
de 1b.jpg
de thi may dien k54.pdf
maydiengiuaky1.jpg
maydiengiuaky2.jpg
sd(1122).jpg
sd(1123).jpg
sd(1124).jpg
sd(1125).jpg
sd(1126).jpg
sd(1127).jpg
sd(1128).jpg
sd(1129).jpg
sd(1130).jpg
sd(1131).jpg
sd(1132).jpg
sd(1133).jpg
dapan_kt_maydien_2013-2014_hk2.pdf
dapan so bo_maydien_hkii_2015.pdf
dapantonghop_maydien_thihkii_2014.pdf
dethigk_hk2_2012_2013_v3.pdf
đề thi_hkii_20123013_v2_dap_an.pdf
đề thi chinhthuc_hkii_20123013.pdf
đề thi gk2_2011-2012.pdf
đề thi gk md_tc_hk2nh1112_v1.pdf
đề thi học kỳ 2, năm học 2011-2012.pdf
đề thi học kỳ 2, năm học 2013-2014.pdf
đề thi md_tc_hk2nh1112_v1_dap an.pdf
.ds_store
de 1.jpg
de 1b.jpg
maydiengiuaky1.jpg
maydiengiuaky2.jpg
sd(1122).jpg
sd(1123).jpg
sd(1124).jpg
sd(1125).jpg
sd(1126).jpg
sd(1127).jpg
sd(1128).jpg
sd(1129).jpg
sd(1130).jpg
sd(1131).jpg
sd(1132).jpg
sd(1133).jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Các kiến thức cơ bản về hệ năng lượng ba pha, Điều khiển hệ số công suất 3 pha, Máy biến áp một pha và các chế độ kiểm tra, Máy biến áp 3 pha Ảnh hưởng của bão hòa từ và sóng hài, Lý thuyết và các chế độ kiểm tra và hoạt động của các loại máy điện Máy điện không đồng bộ, Máy điện một chiều, Máy điện đồng bộ, Mô phỏng số của các loại máy điện. Nội dung CHƯƠNG 1 : Các nguyên lý của quá trình biến đổi điện cơ 1.1 Lực và moment trong hệ các mạch từ 1.2 Cân bằng năng lượng 1.3 Năng lượng và lực từ trong hệ một nguồn kích từ 1.4 Tính toán lực từ: Đồng năng lượng 1.5 Năng lượng và lực từ trong hệ nhiều nguồn kích từ 1.6 Lực và moment trong hệ các mạch từ có nam châm vĩnh cửu 1.7 Phương trình động lực 1.8 Các phương pháp giải tích CHƯƠNG 2: Máy Biến áp 2.1 Giới thiệu về máy biến áp 2.2 Điều kiện không tải 2.3 Ảnh hưởng của dòng sơ cấp: Máy biến áp lý tưởng 2.4 Kháng trở và sơ đồ mạch tương đương 2.5 Các yếu tố kỹ thuật trong phân tích máy biến áp 2.6 Máy biết áp tự động: Máy biến áp nhiều cuộn dây 2.7 Máy biến áp ba pha 2.8 Máy biến điện áp và máy biến dòng CHƯƠNG 3 : Các vấn đề cơ bản của máy điện quay 3.1 Khái niệm 3.2 Giới thiệu về máy điện một chiều và xoay chiều 3.3 Sức từ động dây quấn rải 3.4 Từ trường trong máy điện 3.5 Từ trường quay trong máy điện xoay chiều 3.6 Sức điện động cảm ứng 3.7 Moment trong máy điện cực từ ẩn 3.8 Máy điện tuyến tính 3.9 Hiện tượng bão hoà mạch từ 3.10 Từ thông tản CHƯƠNG 4 : Máy điện đồng bộ 4.1 Tổng quan về máy điện đồng bộ 4.2 Điện kháng đồng bộ. Mạch điện tương đương 4.3 Các đặc tính không tải và ngắn mạch 4.4 Đặc tính công suất – góc máy đồng bộ trong trạng thái xác lập 4.5 Các đặc tính vận hành 4.6 Các điều kiện làm việc song song các máy phát điện đồng bộ 4.8 Vấn đề điều chỉnh công suất tác dụng, công suất phản kháng trong điều kiện máy phát làm việc với lưới điện vô cùng lớn 4.9 Vấn đề điều chỉnh công suất tác dụng, công suất phản kháng trong điều kiện máy phát làm việc với các máy phát khác có công suất tương đương 4.10 Động cơ đồng bộ : vấn đề mở máy; các đặc tính vận hành CHƯƠNG 5 : Máy điện không đồng bộ 3 pha 5.1 Tổng quan về máy điện không đồng bộ 5.2 Dòng và từ thông trong máy điện không đồng bộ 5.3 Các phương trình cơ bản 5.4 Phân tích mạch tương đương 5.5 Phương trình tính moment và công suất dùng mạch Thevenin 5.6 Các thí nghiệm không tải và ngắn mạch 5.7 Mô phỏng máy điện không đồng bộ. CHƯƠNG 6 : Máy điện một chiều 6.1 Tổng quan về máy điện một chiều 6.2 Sức từ động phản ứng phần ứng 6.3 Phân tích dựa trên mạch điện 6.4 Phân tích dựa trên mạch từ 6.5 Các đặc tính vận hành 6.6 Vấn đề đổi chiều và dây quấn cực từ phụ 6.7 Dây quấn bù 6.8 Điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều 6.9 Mô phỏng máy điện một chiều CHƯƠNG 7: Động cơ từ trở 7.1 Tổng quan về động cơ từ trở 7.2 Cấu tạo các loại động cơ từ trở 7.3 Dạng sóng dòng cần thiết cho việc tạo moment quay 7.4 Các hệ truyền động dùng động cơ từ trở 7.5 Động cơ từ trở trong trường hợp mạch từ phi tuyến CHƯƠNG 8: Động cơ công suất nhỏ 8.1 Động cơ không đồng bộ một pha 8.2 Đặc tính mở máy và vận hành của động cơ không đồng bộ một pha và động cơ đồng bộ 8.3 Từ trường quay áp dụng cho động cơ không đồng bộ một pha 8.4 Máy điện 2 pha làm việc không đối xứng : phương pháp các thành phần đối xứng 8.5 Động cơ vạn năng 8.6 Động cơ bước 8.7 Động cơ một chiều nam châm vĩnh cửu 8.8 Động cơ xoay chiều nam châm vĩnh cửu

Tài liệu tham khảo

[1]A. E. Fitzgerald, C. Kingsley, and S. D. Umans, Electric Machinery, 6th ed., New York: McGraw-Hill, 2003. [2]Chee Mung Ong, Electric Machinery Mathlab Simulation, Prentice Hall 1998. [3]P. Krause, D. Wasynczuk, and S. D. Sudhoff, Analysis of Electric Machinery, IEEE Press, 2002.
Electrical Machines.Pdf
Giao Trinh Dieu Khien May Dien.Pdf
Giáo Trình_May_Dien.Pdf
Giáo Trình_May_Dien_Khong_Dong_Bo.Pdf
May Dien Tap 2.Pdf
Máy Điện 2. Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu(1).Pdf
Máy Điện 2. Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu.Pdf
Spkt.Bài Giảng Máy Điện Đặc Biệt - Lê Hồng Sơn, 67 Trang.Pdf
Spkt.Giáo Trình Máy Điện 1 - Ths. Nguyễn Trọng Thắng, 162 Trang.Pdf
Thcn.Giáo Trình Máy Điện - Đặng Văn Đào _ Trần Khánh Hà, 181 Trang.Pdf
Thcn.Giáo Trình Thí Nghiệm Máy Điện - Bùi Mạnh Đôn, 140 Trang.Pdf
Thiet Ke May Dien.Pdf
Giao_Trinh_Cac_Loai_May_Dien_Dac_Biet.Pdf
Giao_Trinh_May_Dien_Ii__May_Dien_Dong_Bo_Va_May_Dien_Khong_Dong_Bo_Ddhspkt_Tphcm.Pdf
May Dien - Khi Cu Dien Spkt.Pdf
Đhbk.Giáo Trình Máy Điện 2 - Nguyễn Xuân Hòa, 62 Trang.Pdf
Đhcn.Giáo Trình Máy Điện - Nhiều Tác Giả, 74 Trang.Pdf
Đhcn.Giáo Trình Vận Hành Máy Điện - Nhiều Tác Giả, 33 Trang.Pdf
Đhđn.Máy Điện 1 - Bùi Tấn Lợi, 158 Trang.Pdf