Mật Mã Học Cryptology Bài giảng Bài tập

- Lý thuyết
Www.Cs.Princeton.Edu - Boaz Barak - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong1 mat ma co dien.pdf
chuong2 ly thuyet shannon.pdf
chuong3 chuan ma du lieu.pdf
chuong4 kiem tra tinh nguyen to sach suat.pdf
chuong5 cac he mat khoa cong khai khac.pdf
chuong6.pdf
chuong7 cac ham hash.pdf
chuong8.pdf
chuong9 cac so do dinh danh.pdf
chuong10 cac ma sach thuc.pdf
chuong41.pdf
chuong42.pdf
mã hóa và ứng dụng dương anh đức - ths. trần minh triết.pdf
mit6_857s14_lec01.pdf
mit6_857s14_lec02 security mechanisms and principles.pdf
mit6_857s14_lec02 security mechanisms and principles.pdf
mit6_857s14_lec03 encryption, perfect secrecy, one-time pad.pdf
mit6_857s14_lec04cryptographic hash functions .pdf
mit6_857s14_lec05hashing applications and constructions.pdf
mit6_857s14_lec06 bitcoin.pdf
mit6_857s14_lec07 secret sharing.pdf
mit6_857s14_lec08 block ciphers.pdf
mit6_857s14_lec09 block cipher modes.pdf
mit6_857s14_lec10message authentication codes .pdf
mit6_857s14_lec11 prime finding and other "crypto" math.pdf
mit6_857s14_lec12 diffie-hellman key exchange and crypto groups.pdf
mit6_857s14_lec13 pedersen commitment, pk encryption, ddh.pdf
mit6_857s14_lec14 malleability of el gamal, ind-cca2.pdf
mit6_857s14_lec15 digital signatures.pdf
mit6_857s14_lec16 dsa, gap groups.pdf
mit6_857s14_lec17 gap groups, bilinear maps, and applications.pdf
mit6_857s14_lec18 zero-knowledge proofs.pdf
Chương 1 -Giới Thiệu-Mã hóa cổ điển.pdf
Chương 2-Mã hóa hiện đại.pdf
Chương 3-Mã hóa khóa công khai và quản lí khóa.pdf
Chương 4 -Chứng thực dữ liệu.pdf
Chương 5,6-Chữ kí số-Các giao thức & tầng ứng dụng.pdf
chương 1 -giới thiệu-mã hóa cổ điển.pdf
chương 2-mã hóa hiện đại.pdf
chương 3-mã hóa khóa công khai và quản lí khóa.pdf
chương 4 -chứng thực dữ liệu.pdf
chương 5,6-chữ kí số-các giao thức & tầng ứng dụng.pdf
lec1-intro.pdf
lec2.pdf
lec3-computational.pdf
lec3.pdf
lec4.pdf
lec6.pdf
lec7-cpa-block.pdf
lec8new.pdf
lec9new.pdf
lec10new.pdf
lec11new.pdf
lec13new.pdf
lec14new.pdf
lec15new.pdf
lec16comb2.pdf
lec17new.pdf
lec18new.pdf
lec19new.pdf
lec20new.pdf
lec21new.pdf
lec22new.pdf
lec23-quantum-2010.pdf
mathcs.pdf
recap.pdf
summary.pdf
syllabus.pdf
finalinstructions.pdf
ho1.pdf
hw1.pdf
hw2.pdf
hw3.pdf
hw4.pdf
hw5.pdf
hw6.pdf
hw7.pdf
hw8.pdf
hw9.pdf
hw10.pdf
hw11.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp các kiến thức về ứng dụng của mã hóa – mật mã. Rèn luyện kỹ năng lập trình các thuật toán và các hệ thống phức tạp. Là môn học cơ sở cho hướng An ninh dữ liệu

Kết quả cần đạt được

Học phần này cung cấp cho các sinh viên các kiến thức cơ bản liên quan đến mã hóa và ứng dụng, đây là một chủ đề quan trọng liên quan đến tính bảo mật và an toàn của các hệ thống phần mềm hiện đại. Học phần bao gồm những chủ đề chính: hệ thống mật mã đối xứng, hệ thống mật mã bất đối xứng, hàm băm mật mã, chữ ký điện tử, hệ thống chứng nhận khóa công cộng và một số giao thức bảo vệ thông tin. Chương 1. Tổng quan về mã hóa – mật mã Chương 2. Mã dòng – stream cipher Chương 3. Mã khối – block cipher Chương 4. Các chế độ xử lý trong hệ mã đối xứng Chương 5. Xác nhận tính toàn vẹn thông tin Chương 6. Mã bất đối xứng và ứng dụng Chương 7. Quản lý và phân phân phối khóa Chương 8. Chứng nhận khóa công khai Chương 9. Giao thức SSL, IPSec, Kerberos Chương 10. Các ứng dụng minh họa
A Beginners Guide To Python 3 Programming.Pdf
Co3083_Matmahoc_Mahoathongtin.Pdf
Crc Press - Handbook Of Applied Cryptography.Pdf
Cryptography Made Simple.Pdf
Cryptography Theory And Practice.Pdf
Cơ Sở An Toàn Thông Tin - Nguyễn Khanh Văn.Pdf
Giáo Trình Mật Mã Và An Toàn Thông Tin Ts Thái Thanh Tùng.Pdf
Information Security Principles And Practice 2nd Edition - Stamp.Pdf
Introduction To Cryptography W - Washington, Lawrence C. _ Trap_4971.Pdf
Introduction To Modern Cryptography.Pdf
J. Katz _ Y. Lindell, Introduction To Modern Cryptography.Pdf
Lý Thuyết Mật Mã.Pdf
Understanding Cryptography.Pdf
Understanding Cryptography By Christof Paar .Pdf