Mật Mã Học Cryptology Bài giảng

- Lý thuyết
Co3083_Matmahoc&mahoathongtin.Pdf
Giáo Trình Mật Mã Và An Toàn Thông Tin Ts Thái Thanh Tùng.Pdf
Introduction To Cryptography W - Washington, Lawrence C. & Trap_4971.Pdf
J. Katz & Y. Lindell, Introduction To Modern Cryptography.Pdf
Lý Thuyết Mật Mã.Pdf

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong1 mat ma co dien.pdf
chuong2 ly thuyet shannon.pdf
chuong3 chuan ma du lieu.pdf
chuong4 kiem tra tinh nguyen to sach suat.pdf
chuong5 cac he mat khoa cong khai khac.pdf
chuong6.pdf
chuong7 cac ham hash.pdf
chuong8.pdf
chuong9 cac so do dinh danh.pdf
chuong10 cac ma sach thuc.pdf
chuong41.pdf
chuong42.pdf
Chương 1 -Giới Thiệu-Mã hóa cổ điển.pdf
Chương 2-Mã hóa hiện đại.pdf
Chương 3-Mã hóa khóa công khai và quản lí khóa.pdf
Chương 4 -Chứng thực dữ liệu.pdf
Chương 5,6-Chữ kí số-Các giao thức & tầng ứng dụng.pdf
mã hóa và ứng dụng dương anh đức - ths. trần minh triết.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Chương 1: Giới thiệu - Mã hoá cổ điển Chương 2: Mã hoá đối xứng 1. Giới thiệu mã hoá hiện đại 2. Chuẩn mã hoá dữ liệu DES 3. Tiêu chuẩn mã hoá tiên tiến AES 4. Hệ mã hoá khoá công khai RSA 5. Bài tập Chương 3: Mã hoá khoá công khai và quản lý khoá 1. Số nguyên tố 2. Hệ mã hoá khoá công khai 3. Giao thức trao đổi khoá Diffie-Hellman 4. Hệ RSA 5. Quản lý khoá 6. Bài tập Chương 4: Chứng thực thông điệp 1. Mở đầu 2. Mã chứng thực thông điệp 3. Hàm băm 4. Chữ ký số 5. Bài tập Chương 5: Chữ ký số Chương 6: Các giao thức và ứng dụng 1. Vị trí của mật mã trong mạng máy tính 2. Cơ sở hạ tầng khoá công khai 3. IPsec 4. SSL/TLS 5. PGP và S/MIME 6. Kerberos 7. SSH 8. Bài tập