Tài liệu Marketing Quốc Tế

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c1_giới thiệu về marketing và môi trường marketing.pdf
c2_nghiên cứu thị trường.pdf
c3_các công cụ xây dựng chiến lược marketing.pdf
c4_marketing - mix.pdf
c5_môi trường marketing quốc tế.pdf
c6_nội dung và phương pháp nctt.pdf
c7_các quyết định marketing quốc tế.pdf