Marketing Quốc Tế Đề thi Bài giảng

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Lý thuyết - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

sv-mktqt-mkt401-4-2-1011-1of2_bookbooming.pdf
sv-mktqt-mkt401-4-2-1011-2of2_bookbooming.pdf
c1_giới thiệu về marketing và môi trường marketing.pdf
c2_nghiên cứu thị trường.pdf
c3_các công cụ xây dựng chiến lược marketing.pdf
c4_marketing - mix.pdf
c5_môi trường marketing quốc tế.pdf
c6_nội dung và phương pháp nctt.pdf
c7_các quyết định marketing quốc tế.pdf
marketing quốc tế. full version.pdf
chapter 1marketing qt.pdf
chapter 2 môi trường marketing quốc tế .pdf
chapter 3 nghiên cứu marketing quốc tế.pdf
chapter 4 thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế.pdf
chapter 5 phân đoạn - lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị trên thị trường quốc tế.pdf
chapter 6 quyết định sản phẩm trên thị trường quốc tế.pdf
chapter 7 chính sách giá trên thị trường quốc tế.pdf
chapter 8 chính sách phân phối trên thị trường quốc tế.pdf
chapter 9 chính sách xúc tiến hỗn hợp trên thị trường quốc tế.pdf
chuong 1 tổng quan về marketing quốc tế.pdf
chuong 2 môi trường marketing quốc tế.pdf
chuong 3 nghiên cứu marketing quốc tế.pdf
chuong 4 phân đoạn và lựa chọn thị trường.pdf
chuong 5 phân tích cạnh tranh chiến lược quốc tế của công ty.pdf
chuong 6 thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế.pdf
huong-dan-lam-bai-tap-theo-nhom.pdf
marketing qt_student handout.pdf
marketing qt_student handout_part 2.pdf
nhom 4 - kfc.pdf
nhom 5 - dell.pdf
nhom 6 - heineken.pdf
nhom 7 - apple.pdf
tong ket.pdf
chuong 1_bookbooming tổng quan về marketing quốc tế.pdf
chuong 2_bookbooming môi trường marketing quốc tế.pdf
chuong 3_bookbooming nghiên cứu marketing quốc tế.pdf
chuong 4_bookbooming phân đoạn và lựa chọn thị trường.pdf
chuong 5_bookbooming phân tích cạnh tranh chiến lược quốc tế của công ty.pdf
chuong 6_bookbooming thâm nhập mở rộng thị trường quốc tế.pdf
huong-dan-lam-bai-tap-theo-nhom_bookbooming.pdf
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
mar qt kì 1 năm 2012-2013.rar
mar qt kì 2 2012-2013.rar
mar qt kì 2 2012-2013 3.rar
đề 1 marketing qt.rar
đề 2 marketing qt.rar