Marketing Principles Bài giảng Bài tập

Đại Học Ngoại Thương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

marketing management, millenium edition.pdf
principles of marketing (14th edition).pdf
slides - busm2412 - unit 1 s1 08 introduction [compatibility mode].pdf
slides - busm2412 - unit 2 s1 08 [compatibility mode].pdf
slides - busm2412 - unit 3 s1 08 [compatibility mode].pdf
slides - busm2412 - unit 4 s1 08 [compatibility mode].pdf
slides - busm2412 - unit 5 s1 08 [compatibility mode].pdf
slides - busm2412 - unit 6 s1 08 [compatibility mode].pdf
slides - busm2412 - unit 7 s1 08 [compatibility mode].pdf
slides - busm2412 - unit 8 s1 08 [compatibility mode].pdf
slides - busm2412 - unit 9 s1 08 [compatibility mode].pdf
slides - busm2412 - unit 10 s1 08 [compatibility mode].pdf
slides - busm2412 - unit 11 s1 08 [compatibility mode].pdf
slides - busm2412 - unit 12 s1 08 [compatibility mode].pdf
1. marketing definition.pdf
2. developing marketing strategies and plans.pdf
3 collect information and forecast demand.pdf
4. conduct marketing research.pdf
5. creating long-term loyalty rela.pdf
6. analyzing customer market.pdf
7. analyze business market.pdf
8. segment and target.pdf
9. create brand equity.pdf
10. brand decision.pdf
11. competitive dynamics.pdf
12. setting product strategies.pdf
13. designing and managing services.pdf
14. developing pricing strategies and programs.pdf
15. designing integrated marketing chanels.pdf
16. managing retailing, wholesaling and logistic.pdf
17. integrated marketing communications.pdf
18. mass communications.pdf
19. personal communications.pdf
kotler_chapter1.pdf
kotler_chapter2.pdf
kotler_chapter3.pdf
kotler_chapter4.pdf
kotler_chapter5.pdf
kotler_chapter6.pdf
kotler_chapter7.pdf
kotler_chapter8.pdf
kotler_chapter9.pdf
kotler_chapter10.pdf
kotler_chapter11.pdf
kotler_chapter12.pdf
kotler_chapter13.pdf
kotler_chapter14.pdf
kotler_chapter15.pdf
kotler_chapter16.pdf
kotler_chapter17.pdf
kotler_chapter18.pdf
kotler_chapter19.pdf
kotler_chapter20.pdf
kotler_mm14_tif20.pdf
kotler_mm14_tif21.pdf
kotler_mm14_tif22.pdf
marketing discussion questions.pdf
marketing short questions.pdf