Marketing Công Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1.-chuong-1.-tong-quan-ve-marketing.pdf
2.-chuong-2.-khai-quat-ve-dv-cong-va-mktg-dv-cong-1.pdf
3.-chuong-3.-moi-truong-marketing-dich-vu-cong.pdf
4.-chuong-4.-sản-phẩm-dịch-vụ-công.pdf