Marketing Căn Bản Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

de-cuong.mkma1104.-marketing-can-ban-3tc.pdf
slide.mkma1104.-marketing-căn-bản.-3tc.pdf
slides-marketing-căn-bản.-k60.-tutorial.pdf
chapter_1___nhung_van_de_co_ban_marketing.pdf
chapter_2___he_thong_thong_tin_marketing.pdf
chapter_3___phan_tich_moi_truong_marketing.pdf
chapter_4___phan_tich_thi_truong_va_nguoi_tieu_dung.pdf
chapter_5___phan_tich_thi_truong_b_2_b.pdf
chapter_6___phan_tich_nganh_va_moi_truong_canh_tranh.pdf
chapter_7___nghien_cuu_lua_chon_thi_truong_muc_tieu.pdf
chapter_8___dinh_vi_san_pham.pdf
chapter_9___chien_luoc_san_pham_va_dich_vu.pdf
chapter_11___chien_luoc_phan_phoi.pdf
chapter_12___chien_luoc_xuc_tien_hon_hop.pdf
chapter_13___thiet_ke_mot_chien_luoc_marketing_dien_hinh.pdf
chapter_14___thuc_hien_cac_chuong_trinh_marketing.pdf
chapter_15___kiem_tra_ca_hoat_dong_marketing.pdf
chapter_16___nghe_ban_hang_va_quan_tri_ban_hang.pdf
chapter_17___chien_luoc_va_co_cau_to_chuc_luc_luong_ban_hang.pdf
chapter_18___tro_thanh_nguoi_giam_doc_ban_hang_chuyen_nghiep.pdf
chapter_19___ky_nang_lanh_dao_trong_ban_hang.pdf
chapter_20___cac_cong_cu_giup_lap_ke_hoach_ban_hang.pdf
chapter_21___du_bao_ban_hang_va_lap_ngan_sach_ban_hang.pdf
chapter_22___tuyen_dung__dao_tao_nhan_vien_ban_hang.pdf