Markerting Dịch Vụ Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai giang chuong 1_2013 tổng quan về ngành dịch vụ.pdf
bai giang chuong 2_2013 hành vi người tiêu dùng trong giao tiếp dịch vụ.pdf
bai giang chuong 3_2013 phân khúc và định vị dịch vụ trong thị trường cạnh tranh.pdf
bai giang chuong 4_1_2013 sáng tạo sản phẳm dịch vụ.pdf
bai giang chuong 4_2_2013 chính sách giá và quản lý giá phí dịch vụ.pdf
bai giang chuong 4_3_2013 chính sách phân phối dịch vụ.pdf
bai giang chuong 4_4_2013 thiết kế hỗn hợp truyền thông trong dịch vụ.pdf
bai giang chuong 4_5_2013 lập kế hoạch xây dựng môi trường dịch vụ.pdf
bai giang chuong 4_6_2013 quản lý nhân lực trong phát triển dịch vụ.pdf
bai giang chuong 4_7_2013 thiết kế và quản lý quá trình dịch vụ.pdf
baigiang mardv ch 5-2012.pdf
grand plaza hanoi.pdf
markerting dịch vụ - nguyễn quỳnh hoa - dhbkhn.pdf
process.jpg
servqual.pdf
sia thương hiệu thành công ở châu á.pdf
thương hiệu làm thay đổi thế giới.pdf