Mạng Máy Tính (Computer Networks) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Công Nghệ Thông Tin - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn - Pgs.Ts Ngô Hồng Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Pgs.Ts Phạm Trần Vũ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Www.Scs.Stanford.Edu - Philip Levis - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

giáo trình mạng máy tính bách khoa đà nẵng.pdf
chương 1 - giới thiệu.pdf
chương 2 - tầng ứng dụng.pdf
chương 3 - tầng vận chuyển.pdf
chương 4 - tầng mạng.pdf
chương 5 - tầng liên kết dữ liệu.pdf
120 cau trac nghiem - co dap an.pdf
chuong_1 giới thiệu.pdf
chuong_2 lớp application.pdf
chuong_3 lớp transport.pdf
chuong_4 lớp network.pdf
chuong_5 lớp link & các mạng lan.pdf
chuong_6 các mạng không dây và di động.pdf
chuong_7 bảo mật mạng.pdf
chương 1 tổng quan về mạng máy tính.pdf
chương 2 cấu trúc mạng (topology).pdf
chương 4 data link.pdf
chương 5 tcp-ip.pdf
chương 7 hệ thống điện thoại vô tuyến.pdf
ltsocket.pdf
sybex ccna_640-802 6th ed. todd lammle.pdf
chuong 1 - giới thiệu.pdf
chuong 2 - cơ bản về máy tính và truyền thông.pdf
chuong 3 - tầng mạng - internet layer.pdf
chuong 4 - chọn đường.pdf
chuong 5 - các giao thức chọn đường.pdf
chuong 6 - tầng giao vận.pdf
chuong 7-0 - tầng ứng dụng.pdf
chuong 7-1 -lập trình socket - java.pdf
chuong 7-2 - dns.pdf
chuong 7-3 - p2p.pdf
chuong 8-1 lan - wlan.pdf
chuong 8-2 ppp atm mpls.pdf
chuong 8-0 tầng liên kết dữ liệu.pdf
chuong 10 - an toàn thông tin trên mạng.pdf
chuong 11 - internet thế hệ mới.pdf
chuong 12 - truyền thông đa phương tiện.pdf
chuong 13 - internet trong doanh nghiệp - quản lý internet.pdf
mmt1-lec1_introduction to computer.pdf
mmt1-lec2_ communication media.pdf
mmt1-lec3_networking technologies.pdf
mmt1-lec4_networking technologies (cont).pdf
mmt1-lec5_network layer.pdf
mmt1-lec6_network layer (cont’).pdf
mmt1-lec7_network layer in the internet.pdf
mmt1-lec8_transport layer.pdf
mmt1-lec9_socket programming.pdf
mmt1-lec10-11_application layer.pdf
mmt1-lec12_application layer (con’t).pdf
mmt1-lec13_network security.pdf
mmt1-lec14_network security.pdf
mmt1_lec1-2_introduction.pdf
mmt1_lec3-4-5_application layer.pdf
mmt1_lec6-7_transport layer.pdf
mmt1_lec8-9-10_network layer.pdf
mmt1_lec11-12_link layer and lan.pdf
mmt1_lec13_wireless and mobile.pdf
mmt1_lec14_network security.pdf
c1 introduction.pdf
c2 mô hình mạng.pdf
c3 vấn đề truyền dẫn.pdf
c4 lớp data link.pdf
c5 network layer.pdf
c6 transport layer.pdf
c7 ứng dụng mạng.pdf
chuyển mạch.pdf
cisco tcpip.ppt
cầu nối.pdf
dinhtuyen.pps
giao thức tcp ip.pdf
lịch sử internet.pdf
mô hình osi và giao thức.pdf
mạng máy tính_k47.pdf
một số mô hình mạng.pdf
net fundamentals.pdf
phương tiện truyền dẫn.pdf
phương tiện truyền dẫn 1 .pdf
phương tiện truyền dẫn 2 .pdf
thiết bị mạng.pdf
thiết bị mạng.pdf
MMT.pdf
mmt.pdf
lecture3_chương 2 tầng ứng dụng.pdf
lecture6_chapter 3 tầng truyền tải.pdf
lecture7_chương 3 mục lục.pdf
lecture8_network layer.pdf
lecture10_chương 4 tầng mạng.pdf
lecture14_chương 8 bảo mật mạng.pdf
tcpipprotocols.png
nhập môn mạng máy tính.pdf
l1 intro & socket programming.pdf
l2 transport & reliability.pdf
l3 application protocols.pdf
l4 tcp & congestion control.pdf
l5 ip & forwarding.pdf
l6 routing 1.pdf
l7 routing 2.pdf
l8 dns.pdf
l9 multicast and ipv6.pdf
l10 queuing, caching, content distribution.pdf
l11 physical and link layers.pdf
l12 dccp nat.pdf
l13 multimedia, sip.pdf
l14 security 1.pdf
l15 security 2.pdf
l16 wireless.pdf
l17 coding, error detection and correction.pdf
l18 routing today, final review.pdf
01a_overview.pdf
01b_networking fundamentals.pdf
02a.osi _tcp-ip.pdf
02b.ip_subnetting.pdf
03.application layer.pdf
03a. dns1.pdf
03b_dhcp1.pdf
04.transport layer.pdf
05.network layer.pdf
05a. routing_subnet.pdf
05b. distance vector routing.pdf
06a. link layer.pdf
06b. ethernet fundamentals.pdf
07.device.pdf
07b. sodomang.pdf
07c_cabling lans and wans.pdf
08. networking media.pdf
10. firewall.pdf
a-top-down-approach-6th-edition.pdf
bai tap subnetting1.pdf
bài giảng mạng máy tính.pdf
bài giảng mạng máy tính khtn.pdf
computer_networking.pdf
dns.pdf
mang_may_tinh.pdf
mạng máy tính ts ngô bá hùng.pdf
nhap_mon_mang_may_tinh.pdf
slides bài giảng nhập môn mạng máy tính.pdf
tài liệu lt.pdf
ôn tập (các dạng bt).pdf
2. wireshark http.pdf
3. wireshark tcp udp.pdf
4. wireshark icmp ip.pdf
5. wireshark ethernet arp.pdf
300_cau_hoi_trac_nghiem_kien_truc_may_tinh.pdf
lab01_bc.pdf
lab01_hd.pdf
lab02_bc.pdf
lab02_hd.pdf
lab03_bc.pdf
lab03_hd.pdf
bt1.pdf
lab1.pdf
lab2.pdf
lab3.pdf
assignment1_v1.0_xây dựng ứng dụng chat theo một protocol được cung cấp sẵn, sử dụng giao thức tcp_ip..pdf
assignment1_xây dựng ứng dụng chia sẻ file trực tuyến theo mô hinh hybrid peer-to peer (p2p) theo bộ giao thức cho trước..pdf
assignment2_v1.0_thiết kế hệ thố ng mạng máy tí nh đại học bách khoa.pdf
câu hỏi ôn tập cuối kì.pdf
lab1_network_basic.pdf
lab2_2b-_2bnetwork_2btools.pdf
lab5_java_on_eclipse.pdf
lab7_introduction_to_packet_tracer_v1.1.pdf
lab8 - dns with wireshark.pdf
lab9+-+tcp+with+wireshark.pdf
lab9-mmtdoc_tìm hiểu tcp với wireshark.pdf
lab10_câu hỏi thêm.pdf
lab10_static routing, rip.pdf
lab11_access control list.pdf
lab12_configuring inter-vlan routing.pdf
lap 10_tìm hiểu udp với wireshark.pdf
cs144_final review.pdf
cs144_lab3_simple router.pdf
cs144_section_6 physical and link lay.pdf
cs144_section_7 nat.pdf
gdbquickref.pdf
bt1-1.pdf
ctt105-1-console.pdf
ctt105-2-ip config.pdf
ctt105-2-vmware.pdf
ctt105-3-minh hoa bat goi tin voi dhcp.pdf
ctt105-3-wireshark.pdf
ctt105-4-dhcp.pdf
ctt105-5-dns.pdf
ctt105-6-socket.pdf
ctt105-8-routing.pdf
ctt105-9-packet tracer-huong dan su dung.pdf
thực hành mạng máy tính.pdf
dapande1.pdf
dapande2.pdf
cn1_mid.pdf_1_ôn tập thi giữa kỳ.pdf
cn1_mid_sol_hanh.pdf
dek08page1.jpg
dek08page2.jpg
dek08page3.jpg
dek08page4.jpg
dek08page5.jpg
dek08page6.jpg
final+exam.pdf
ontap_gk.pdf
on thi mang co ban.pdf
trac nghiem mmt.pdf
baithimangmtuet.pdf
mmt 1 - thay tran truc mai.pdf
mmt 2.pdf
ck - th2012 (dh).pdf
ck - th2013 (cd).pdf.pdf
dethi_mmt_1.pdf
dethi_mmt_2.pdf
dethi_mmt_3.pdf
dethi_mmt_4.pdf
th20xy - solution.pdf
th20zw - solution.pdf
đáp án tham khảo đề mmt k15.txt
đề hk1 17-18 (ảnh).pdf
đề mmt (cao đẳng) hk2 2017-2018.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về hạ tầng mạng máy tính và cách hiện thực việc trao đổi thông tin giữa các máy tính. Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được giới thiệu cụ thể hơn về các giao thức, các chuẩn, các ứng dụng mạng tiêu biểu và các kiến thức cơ bản về lập trình mạng. Môn học sẽ cung cấp các khái niệm nền tảng trong thiết kế và hiện thực việc truyền thông giữa các máy tính bao gồm các giao thức, các chuẩn và các ứng dụng mạng, cơ bản về lập trình mạng. Các chủ đề bao gồm: * Nội dung tóm tắt môn học - Tổng quan về kiến trúc mạng với mô hình tham khảo OSI, bộ giao thức TCP/IP. - Giới thiệu các kỹ thuật mạng cơ bản, đăc biệt là về các kỹ thuật mạng cục bộ cơ bản (Ethernet, wireless LAN, Bluetooth). - Thông tin về tầng mạng với việc định tuyến và liên mạng, địa chỉ và định tuyến trên mạng Internet - Thông tin về tầng vận chuyển với UDP, TCP và các giao diện lập trình mạng - Thông tin về tầng ứng dụng với các ứng dụng mạng Internet. - Các ví dụ sẽ được phát thảo chủ yếu trên bộ giao thức TCP/IP.

Kết quả cần đạt được

Có khả năng mô tả và giải thích các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực mạng máy tính L.O.1.1 – Giải thích được các tầng trong môn hình OSI, mô hình TCP/IP, và các tầng được sử dụng trong thực tế của mạng Internet L.O.1.2 – Mô tả được các thành phần cơ bản của mạng Internet Giải thích được nguyên lý hoạt động của các ứng dụng phổ biến trên Internet L.O.2.1 – Giải thích được nguyên lý hoạt động chung của các ứng dụng mạng L.O.2.2 – Giải thích dược nguyên lý hoạt động của các ứng dụng phổ biến như Web, HTTP, Email, DNS, các ứng dụng P2P Giải thích được nguyên lý hoạt động của các bộ giao thức TCP và UDP, có khả năng sử dụng các giao thức này để phát triển các ứng dụng trên mạng máy tính, và phân tích, đánh giá được hiệu quả của từng giao thức trong các điều kiện thực tế. L.O.3.1 – Giải thích được nguyên lý hoạt động của bộ giao thức TCP và UDP, phân tích và đánh giá được ưu và nhược điểm của từng bộ giao thức L.O.3.2 – Thiết kế và triển khai được các ứng dụng mạng máy tính đơn giản sử dụng các bộ giao thức TCP hoặc UDP Giải thích được nguyên lý hoạt động của các giao thức định tuyến phổ biến L.O.4.1 – Giải thích được nguyên lý hoạt động của các giao thức định tuyến như Distance Vector Routing, Link State Routing L.O.4.2 – Nhận biết và giải thích được các giao thức định tuyến được sử dụng trên môi trường Internet Giải thích được nguyên lý hoạt động của các giao thức thuộc tầng liên kết dữ liệu L.O.5.1 – Giải thích được nguyên lý hoạt động của giao thức Ethernet và ARP L.O.5.2 – Giải thích được cơ chế hoạt động của mạng không dây 802.11 (Wifi) L.O.5.3 – Giải thích được cơ chế hoạt động của Switch và các giao thức liên quan Giải thích được các vấn đề liên quan đến an ninh mạng máy tính L.O.6.1 – Giải thích được các hình thức tấn công trên mạng máy tính L.O.6.2 – Giải thích được các cơ chế bảo mật dữ liệu khi truyền tải qua mạng máy tính Có khả năng thiết kế và triển khai một mạng máy tính đơn giản L.O.7.1 – Có khả năng xác định được các yêu cầu đối với một mạng máy tính cần được xây dựng L.O.7.2 – Thiết kế được một mạng máy tính để đáp ứng các yêu cầu cho trước L.O.7.3 – Triển khai được một mạng máy tính đơn giản sử dụng các thiết bị thực tế hoặc trên môi trường mô phỏng

Tài liệu tham khảo

Sách giáo khoa chính: [1] “Computer Networking: A Top-down Approach”, Kurose & Ross, 5th edition, Addision-Wesley, 2010. Giáo trình phụ, tham khảo: [2] “Computer Networks”, Andrew S. Tanenbaum, 4th Edition, Prentice Hall, 2003.
Co3003_Mangmaytinh.Pdf
Computer Networking A.Top Down Approach 6th.Pdf
Computer Networks A Systems Approach (4th Edition), By Larry Peterson And Bruce Davie.Pdf
Giáo Trình Mạng Máy Tính (Ngô Bá Hùng Phạm Thế Phi).Pdf
Giáo Trình Mạng Máy Tính Hồ Đắc Phương.Pdf
Mạng Máy Tính - Mạc Văn An.Pdf
Network Kỹ Thuật Mạng Máy Tính.Pdf
William Stalling, Data And Computer Communications.Pdf