Tài liệu Mạch Điện Tử Nâng Cao

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

active filters.pdf
c1_mạch khuếch đại hồi tiếp.pdf
c2_khuếch đại công suất âm tần.pdf
c3_khuếch đại cộng hưởng.pdf
c4_mạch dao động.pdf
ch1.bai tap.pdf
ch1.mach khuech dai hoi tiep.pdf
ch2.bai tap.pdf
ch2.khuech dai cong suat am tan.pdf
ch3.khuech dai cong huong.pdf
ch4.mach loc.pdf
ch5.mach dao dong.pdf
de cuong.pdf
part1_đáp ứng tần số thấp của mạch khuếch đại ghép rc.pdf
part2_đáp ứng tần số cao của mạch khuếch đại ghép rc.pdf
part3_khuếch đại công suất âm tần.pdf
part4_khuếch đại cộng hưởng.pdf
part5_khuếch đại thuật toán.pdf
part6_ứng dụng khuếch đại thuật toán.pdf
mdtnc_c1_11102012_mạch khuếch đại hồi tiếp.pdf
mdtnc_c2_11102012_mạch khuếch đại công suất âm tần.pdf
mdtnc_c3_11102012_mạch khuếch đại cộng hưởng.pdf
mdtnc_c4_11102012_mạch dao động (tần số thấp).pdf
mdtnc_c5_11102012__mạch lọc (tích cực).pdf
mdtnc_c0_11102012.pdf
prob1_đáp ứng tần số thấp của mạch khuếch đại ghép rc.pdf
prob2_đáp ứng tần số cao của mạch khuếch đại ghép rc.pdf
prob3_khuếch đại công suất âm tần.pdf
prob4_khuếch đại cộng hưởng.pdf
prob5_khuếch đại thuật toán.pdf
prob6_ứng dụng khuếch đại thuật toán.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Đề cương môn học Chương 1: Mạch khuếch đại hồi tiếp - Tổng quan về MKĐ hồi tiếp + Hồi tiếp âm/dương + Hồi tiếp áp/dòng + Sai lệch áp/dòng - Phân tích MKĐ hồi tiếp áp + Sai lệch áp + Sai lệch dòng - Thiết kế MKĐ hồi tiếp áp Chương 2: Mạch khuếch đại công suất âm tần - Tổng quan về MKĐ công suất âm tần. - Tiêu tán công suất và giải nhiệt. - Các lớp khuếch đại và hiệu suất. - Khuếch đại đẩy-kéo dùng biến áp. - Khuếch đại đẩy-kéo dạng OTL (nguồn DC đơn). - Khuếch đại đẩy-kéo dạng OCL (nguồn DC đôi). - Khuếch đại dạng BTL. - Thiết kế mạch khuếch đại công suất âm tần. Chương 3: Mạch khuếch đại cộng hưởng - Mạch cộng hưởng RLC. - Khuếch đại cộng hưởng đơn tầng. - Khuếch đại cộng hưởng dùng biến áp. - Khuếch đại cộng hưởng dạng Cascode. - Phương pháp trung hòa. - Khuếch đại điều hợp đồng bộ. - Khuếch đại điều hợp Stagger và kép. - Thiết kế mạch khuếch đại công hưởng. Chương 4: Mạch dao động (tần số thấp) Mạch dao động hình sin: MKĐ hồi tiếp có độ lợi vòng T=1 (hồi tiếp dương) tại 1 tần số và |T|<1 tại các tần số khác. + Mạch dao động dịch pha RC. + Mạch dao động cầu Wien. + Mạch dao động cộng hưởng LC (tần số cao). - Mạch dao động xung vuông: BJT đóng mở tuần hoàn. + Mạch dao động đa hài. - Thiết kế mạch dao động tần số thấp. Chương 5: Mạch lọc (tích cực) - Phân loại mạch lọc theo linh kiện. + Thụ động (RLC) + Tích cực (RC & OpAmp) - Phân loại mạch lọc theo đáp ứng tần số + Mạch lọc thông thấp. + Mạch lọc thông cao. + Mạch lọc thông dải. + Mạch lọc chắn dải. + Mạch lọc toàn dải (dịch pha tuyến tính). - Thiết kế mạch lọc Butterword.