Lý Thuyết Thông Tin Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Công Nghệ Thông Tin - Bùi Văn Thành - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

lttt - c1_ tong quan.pdf
lttt - c2_ tin hieu ngau nhien va nhieu - part 1.pdf
lttt - c2_ tin hieu ngau nhien va nhieu - part 2.pdf
lttt - c3_ ly thuyet thong tin thong ke - part 1.pdf
lttt - c3_ ly thuyet thong tin thong ke - part 2.pdf
lttt - c4_ ma hoa - part 1.pdf
lttt - c4_ ma hoa - part 2.pdf
lttt - c4_ ma hoa - part 3.pdf
lttt - c4_ ma hoa - part 4.pdf
lttt - c0_ on tap.pdf
01.intro.pdf
02.code.pdf
03.huffman.pdf
04.entropy.pdf
05.channel.pdf
06.binarycode.pdf
07.algebra.pdf
08.linearcode.pdf
bài tập thực hành lý thuyết thông tin.pdf
giuaky.pdf
lttt.pdf
giao trinh ly thuyet thong tin.pdf
ly thuyet vien thong.pdf
Cautruc Daiso.pdf
LTTT - C1_ Tong quan.pdf
LTTT - C2_ Tin hieu ngau nhien va nhieu - part 1.pdf
LTTT - C2_ Tin hieu ngau nhien va nhieu - part 2.pdf
LTTT - C3_ Ly thuyet thong tin thong ke - part 1.pdf
LTTT - C3_ Ly thuyet thong tin thong ke - part 2.pdf
LTTT - C4_ Ma hoa - part 1.pdf
LTTT - C4_ Ma hoa - part 2.pdf
LTTT - C4_ Ma hoa - part 3.pdf
LTTT - C4_ Ma hoa - part 4.pdf
LTTT - C0_ On tap.pdf
bai tap nhom mon lttt.pdf
ly thuyet thong tin.pdf
slide bai giang mon hoc ly thuyet thong tin.pdf
chuong0.pdf
chuong00.pdf
chuong1.pdf
chuong2.pdf
chuong3.pdf
chuong4.pdf
slide bai giang mon hoc ly thuyet thong tin.pdf
bt on tap lttt - thay dang van chuyet.pdf
giai bt on tap lttt - dvchuyet.pdf
bai kiem tra on tap lttt - da.pdf
bai tap lap trinh.pdf
gk ôn.pdf
maukiemtra_tracnghiem_lttt.pdf
maukiemtra_tracnghiem_ltttb.pdf
đề thi cuối kỳ lý thuyết thông tin 4_6_2013.pdf
đề thi cuối kỳ môn lý thuyết thông tin - 20132.pdf
đề thi cuối kỳ môn lý thuyết thông tin – 20122 – đề 1.pdf
đề thi cuối kỳ môn lý thuyết thông tin – 20122 – đề 2.pdf
đề thi lý thuyết thông tin 5_2013.jpg
de-thi-cuoi-ky-ly-thuyet-thong-tin-ky-2-2017.jpg
de-thi-giữa-ky-ly-thuyet-thong-tin-2017.jpg
de thi ly thuyet thong tin.jpg
lttt_da_gk_2004_d1.pdf
lttt_de ck_hk1_02_03.pdf
lttt_de ck_hk1_03_04(2).pdf
lttt_de ck_hk1_03_04.pdf
lttt_de gk_hk1_03_04.pdf
lttt_uit_ck_2015_132.pdf
lythuyetthongtin_lttt1_132.pdf
lythuyetthongtin_lttt1_132_1.pdf
lythuyetthongtin_lttt2_134.pdf
lythuyetthongtin_lttt2_134_1.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Phần I: Lý thuyết tín hiệu ngẫu nhiên và nhiễu (Chương 2) Phần II: Lý thuyết thông tin và mã hóa (Chương 3 và Chương 4) Phần III: Lý thuyết thu tối ưu (Chương 5) Phần IV: Mật mã (Chương 6) Phần I: (Chương II). Nhằm cung cấp các công cụ toán học cần thiết cho các chương sau. Phần II: Gồm hai chương với các nội dungchủ yếu sau: - Chương III: Cung cấp những khái niệm cơ bản của lý thuyết thông tin Shannon trong hệ truyền tin rời rạc và mở rộng cho các hệ truyền tin liên tục. - Chương IV: Trình bày hai hướng kiến thiết cho hai định lý mã hóa của Shannon. Vì khuôn khổ có hạn của giáo trình, các hướng này (mã nguồn và mã kênh) chỉ được trình bày ở mức độ các hiểu biết cơ bản. Để có thể tìm hiểu sâu hơn những kết quả mới và các ứng dụng cụ thể sinh viên cần phải xem thêm trong các tài liệu tham khảo. Phần III: (Chương V) Trình bày vấn đề xây dựng các hệ thống thu tối ưu đảm bảo tốc độ truyền tin và độ chính xác đạt được các giá trị giới hạn. Theo truyền thống bao trùm lên toàn bộ giáo trình là việc trình bày hai bài toán phân tích và tổng hợp. Các ví dụ trong giáo trình được chọn lọc kỹ nhằm giúp cho sinh viên hiểu được các khái niệm một cách sâu sắc hơn. Các hình vẽ, bảng biểu nhằm mô tả một cách trực quan nhất các khái niệm và hoạt động của sơ đồ khối chức năng của các thiết bị cụ thể Phần VI: (Chương VI) Trình bày cơ sở lý thuyết các hệ mật bao gồm các hệ mật khóa bí mật và các hệ mật khóa công khai. Do khuôn khổ có hạn của giáo trình, một số vấn đề quan trọng còn chưa được đề cập tới (như trao đổi và phân phối khóa, xác thực, đảm bảo tính toàn vẹn …) Sau mỗi chương đều có các câu hỏi và bài tập nhằm giúp cho sinh viên củng cố được các kỹ năng tính toán cần thiết và hiểu sâu sắc hơn các khái niệm và các thuật toán quan trọng. Phần phụ lục cung cấp một số kiến thức bổ xung cần thiết đối với một số khái niệm quan trọng về một số số liệu cần thiết giúp cho sinh viên làm được các bài tập được ra ở các chương.
David J. C. Mackay, Information Theory, Inference And Learning Algorithms, Cambridge University.Pdf
Foundations Of Coding Wiley 1991.Pdf
Giáo Trình - Lý Thuyết Thông Tin (Ts. Lê Quyết Thắng).Pdf