Lý Thuyết Quy Hoạch Phi Tuyến Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm- Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

baitapmo3.pdf
baitapmo5.pdf
baitaptrenlop.pdf
[Johannes_Jahn]_Introduction_To_The_Theory_Of_Nonlinear_Optimization.Pdf