Lý Thuyết Kiểm Toán Đề thi Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

slide ktoan.pdf
chuong 1 - ltkit nt tổng quan về kiểm toán.pdf
chuong 2 - ltkit nt đối tượng của kiểm toán.pdf
chuong 3 - ltkit nt quy trình kiểm toán.pdf
chuong 4 - ltkit nt phương pháp kiểm toán.pdf
ly_thuyet_kiem_toan.pdf
cau hoi dung sai.pdf
cau hoi ly thuyet.pdf
de thi.pdf
de thi k46.pdf
de thi nam 2010.pdf
goi y noi dung on tap.pdf
kiem toan can ban k49.pdf
kiem toan trac nghiem.pdf
on thi trac nghiem kiem toan.pdf
tra loi dung sai.pdf
Accounting Fundamentals.Pdf
Auditing - Assurance Service.Pdf
Principles Of Auditing.Pdf