Tài liệu Lý Thuyết Đồ Thị

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai_tap_ltdt_tmd_2003.pdf
ch1_ltdt_tmd.pdf
ch2_ltdt_tmd.pdf
ch3_ltdt_tmd.pdf
ch4_ltdt_tmd.pdf
chap_1_tgraphes_tmdung.pdf
chap_2_tgraphes_tmdung.pdf
chap_3_tgraphes_tmdung.pdf
chap_4_tgraphes_tmdung.pdf
de_cuong_ltdt_tm_dung.pdf
graph1sec.pdf
graph2sec.pdf
graph3sec.pdf
graph4sec.pdf
graph5sec.pdf
notation_inf_tgraphes_tmdung.pdf
notation_math_tgraphes_tmdung.pdf
plan_tp_theorie_graphes_tmdung.pdf
graph-connectivity.pdf
graph-dfs.pdf
ltdt(ch1)_định nghĩa đồ thị.pdf
ltdt(ch2)_cây.pdf
ltdt(ch3)_đồ thị phẳng.pdf
ltdt(ch4)_các bài toán đường đi.pdf
ltdt_c1_đại cương về đồ thị.pdf
ltdt_c2_cây.pdf
ltdt_c3_các bài toán đường đi.pdf
ltdt_c4_đồ thị phẳng.pdf
ltdt_c5_mạng và bài toán luồng trên mạng, bài toán cặp ghép.pdf
th09-bt6.pdf
th09-dijkstra.pdf
th09.4_-_kruskal.pdf
th09.4_-_lienthong.pdf
th09_-_hamilton.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

1. Đại cƣơng về đồ thị 2. Cây 3. Các bài toán đƣờng đi 4. Đồ thị phẳng và bài toán tô màu đồ thị 5. Mạng và bài toán luồng trên mạng, bài toán cặp ghép TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình Lý Thuyết Đồ Thị - Dương Anh Đức,Trần Đan Thư 2. Toán rời rạc – Nguyễn Tô Thành, Nguyễn Đức Nghĩa