Lý Thuyết Chất Dẻo Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chapter_1 giới thiệu.pdf
chapter_2 tiêu chuẩn chảy và tiêu chuẩn phá hủy.pdf
chapter_3 các mối quan hệ ứng suất-bdđh.pdf
chapter_4 các mối quan hệ ứng suất - biến dạng đối với vật liệu chảy dẻo lý tưởng.pdf
chapter_5 các mối quan hệ ứng suất biến dạng đối với vật liễu biến cứng.pdf
chapter_6 chảy dẻo của kim loại.pdf
chapter_7 chảy dẻo của betong.pdf
chapter_0 theory of plasticiy.pdf