Tài liệu Lập Trình Web

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

ajax.pdf
cachchaymottrangphp.pdf
css.pdf
export.pdf
form.pdf
get_post_cookie_session.pdf
html.pdf
javascript.pdf
motvaividutruyvan.pdf
noidung.pdf
phantrang.pdf
php&mysql.pdf
php.pdf
tongquan.pdf
uploadfile.pdf
phuong_phap_lap_trinh_web.pdf
thuc_hanh_lap_trinh_web_2.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Bài 1: Tổng quan Bài 2: Lập trình web với ngôn ngữ lập trình web tĩnh HTML, CSS Bài 3: Lập trình web với ngôn ngữ kịch bản javascript Bài 4: Nhắc lại CSDL và các câu lệnh truy vấn SQL Bài 5: Lập trình web động với ngôn ngữ lập trình web động PHP Bài 6: Ngôn ngữ lập trình web động PHP với trình quản trị CSDL MySQL Bài 7: Cơ chế truyền dữ liệu Get, Post, Request, session, cookie trong PHP Bài 8: Tiếng việt trong PHP với CSDL MySQL Bài 9: Các nội dung mở rộng: Phân trang, Upload file, Export, Import file. Bài 10: Ôn tập