Lập Trình Java Java Programming Đề thi Bài giảng Bài tập

- Lý thuyết
Đh Khtn Hà Nội- Đề thi
Đh Công Nghệ Thông Tin - Nguyễn Trác Thức - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

01.hibernate-introduction.pdf
02.hibernate-basic.pdf
03.hibernate mapping-many-to-one.pdf
04.hibernate mapping-one-to-one.pdf
05.hibernate mapping - one-to-many.pdf
06.hibernate mapping-many-to-many.pdf
07.hibernate-hql.pdf
08.hibernate-composite id.pdf
09.ke thua trong hibernate.pdf
10.log4j.pdf
11.install hibernate generator.pdf
12.generate hibernate mapping file.pdf
13.cascade.pdf
14.inverse.pdf
15.hibernate log4j.pdf
eventmodel.pdf
generic&collection-v4.pdf
java-ant.pdf
java-exception.pdf
java-io.pdf
java-serialization.pdf
jdbc.pdf
jms.pdf
layoutmanager.pdf
multithread.pdf
networking.pdf
corejava 1_lập trình hướng đối tượng.pdf
corejava 2_nhập môn java.pdf
corejava 3_nền tảng của ngôn ngữ java.pdf
corejava 4_các gói & giao diện.pdf
corejava 5_awt.pdf
corejava 6_applets.pdf
corejava 7_xử lý ngoại lệ (exception handling).pdf
corejava 8_đa luồng (multithreading).pdf
corejava 9_luồng io (io streams).pdf
corejava 10_thực thi bảo mật.pdf
lap_trinh_java.pdf
các ví dụ hữu ích sử dụng các lớp phổ dụng với java.pdf
giới thiệu môn học.pdf
giới thiệu về java.pdf
hướng đối tượng java.pdf
lập trình csdl với jdbc.ppt.pdf
lập trình giao diện với swing.pdf
multithreadprogramming.pdf
ngoại lệ - luồng.pdf
nội dung ôn tập.pdf
đề cương môn học.pdf
bài giảng lập trình java căn bản.pdf
bài giảng lập trình java căn bản 1.pdf
bài giảng lập trình java đại học công nghệ.pdf
baith_tuan1.pdf
baith_tuan2.pdf
baith_tuan3.png
baith_tuan4_exception.pdf
baith_tuan4_iostream.pdf
bonus_tuan1.pdf
bonus_tuan3.png
cuoi_ky_1_2019-2020_de1.pdf
cuoi_ky_1_2019-2020_de2.pdf
cuoi_ky_hè_2019.pdf
giua_ky_1_2019-2020.pdf
hk 2 2017-2018 - đề 2.pdf
đề thi th hk 1 2017-2018.pdf
đề hk2 2017-2018.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Nội dung Chương 1 : Tổng quan về ngôn ngữ Java 1.1 Lịch sử ra đời ngôn ngữ Java 1.2 Các đặc trưng của Java 1.3 Máy ảo Java (Java Virtual Machine - JVM) 1.4 Java & Java 2 1.5. Cấu trúc 1 chương trình Java Chương 2 : Lập trình hướng đối tượng v ới Java 2.1 Lớp 2.2 Giao tiếp 2.3 Gói 2.4 Thừa kế 2.5 Đa hình Chương 3 : Biệt lệ và Xử lý biệt lệ 3.1 Khái niệm biệt lệ 3.2 Phân loại biệt lệ 3.3 Xử lý biệt lệ 3.4 Định nghĩa biệt lệ Chương 4 : Nhập xuất dữ liệu với Java 4.1 Giới thiệu luồng I/O (I/O Streams) 4.2 Giới thiệu gói java.io 4.3 Đọc & ghi file với InputStream/OutputStream 4.4 Thao tác đọc/ghi sử dụng vùng đệm Chương 5 : Lập trình giao diện với AWT/Swing 5.1 Giới thiệu về AWT - Abstract Window Toolkit/ Swing 5.2 Nhóm lớp chứa (Container) 5.3 Các control giao diện cơ bản 5.4 Mô hình quản lý cách trình bày - Layout manager 5.5 Xử lý sự kiện Chương 6 : Cấu trúc dữ liệu với Java 6.1. Mảng 6.2. Hàng đợi và Ngăn xếp 6.3. Cây Chương 7 : Xử lý đa luồng (Multithreading) 5.6 Giới thiệu lập trình đa luồng 5.7 Tạo và quản lý vòng đời luồng 5.8 Sự đồng bộ luồng 5.9 Xử lý deadlock Chương 8 : Lập trình CSDL trong Java 5.10 Giới thiệu về JDBC (Java Database Connectivity) 5.11 Kết nối dữ liệu với Oracle, MySQL, SQL Server… 5.12 Các thao tác dữ liệu căn bản