Tài liệu Lập Trình Hướng Đối Tượng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 01 - cac dac diem moi cua c.pdf
chuong 02 - tong quan ve lap trinh huong doi tuong.pdf
chuong 03 - lop va doi tuong.pdf
chuong 04 - viec khoi tao doi tuong, ham ban, lop ban.pdf
chuong 05 - overload toan tu va ham.pdf
chuong 06 - ke thua.pdf
chuong 07 - da hinh.pdf
lthdt-01-ôn tập - bài tập.pdf
lthdt-01-ôn tập.pdf
lthdt-02-các phương pháp lập trình.pdf
lthdt-03-lập trình hđt với c++ - bài tập.pdf
lthdt-03-lập trình hđt với c++.pdf
lthdt-04-iostream cơ bản.pdf
lthdt-05-thiết lập-phá hủy.pdf
lthdt-06-toán tử gán.pdf
lthdt-07-toán tử số học.pdf
lthdt-08-toán tử so sánh.pdf
lthdt-09_kế thừa.pdf
lthdt-10_mảng một chiều căn bản.pdf
lthdt-11_ma trận căn bản.pdf
lthdt-12_kế thừa.pdf
lthdt-13_đa xạ-phương thức ảo.pdf
week02_đối tượng và lớp.pdf
week03_hàm tạo và hủy đối tượng.pdf
week04_bài tập.pdf
week05_thành phần tĩnh, ba vấn đề con trỏ và mẫu singleton.pdf
week06_kế thừa.pdf
week07_ôn tập.pdf
week08_ba vấn đề con trỏ trong kế thừa.pdf
week09 -hàm ảo – hàm thuần ảo.pdf
LTHDT_PTIT.pdf
00-aboutthiscourse.pdf
01-introductiontooop.pdf
02-ooconceptsdeclaration.pdf
04-constructor-destructor.pdf
05-operators.pdf
06-review.pdf
07-inheritance.pdf
08-polymorphism-part01-02.pdf
08-polymorphism-part01.pdf
09-relationships.pdf
10-review.pdf
t0.0.giới thiệu.pdf
t0.1.các kiểu lập trình.pdf
t1.1.nhìn lại lập trình cơ bản - cấu trúc điều khiển.pdf
t2.1.nhìn lại lập trình cơ bản - hàm.pdf
t3.1.lớp đối tượng.pdf
t4.1.tham chiếu.pdf
t5.1.thiết kế lớp đối tượng.pdf
t8.thiết kế kế thừa.pdf
oop_week1_2.pdf
oop_week1_3.pdf
oop_week4.pdf
oop_week5.pdf
oop_week7a.pdf
oop_week8.pdf
oop_week8a.pdf
oop_week9.pdf
oop_week10.pdf
oop_week10_exception.pdf
oop_week11b.pdf
LTHDT.pdf
oop_2013.pdf
bài giảng lập trình hướng đối tượng với c++.pdf
bai01_tổng quan về oop.pdf
bai02_cú pháp java cơ bản.pdf
bai03_đóng gói và xây dựng lớp, tạo và sử dụng đối tượng.pdf
bai04_các kỹ thuật xây dựng lớp và sử dụng đối tượng.pdf
bai04b_nested class.pdf
bai05_kết tập và kế thừa.pdf
bai06_một số kỹ thuật trong kế thừa.pdf
bai07_đa hình.pdf
bai08_ngoại lệ và xử lý ngoại lệ.pdf
bai09_tổng quan về uml và pttk hđt.pdf
bai10_biểu đồ use case và biểu đồ hoạt động.pdf
bai11_biểu đồ tương tác.pdf
bai12_biểu đồ lớp.pdf
oop_2013.pdf
giải đề lthđt 2014, 2015, 2016.pdf
pplthdt_dethi_2011.pdf
pplthdt_dethi_2012.pdf
pplthdt_dethi_2013.pdf
pplthdt_dethi_2014.pdf
pplthdt_dethi_2015.pdf
pplthdt_dethi_2016.pdf
pplthdt_dethi_2017.pdf
de thi cuoi ki oop 20123.jpg
de thi oop - trinhtuandat.jpg
giua ki oop 20131 - thay thanh.jpg
lthdt k46c.pdf
lthdt k51.pdf
lthdt k53.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

CÁC ĐẶC ĐIỂM MỚI CỦA C++ 1 Một số lưu ý 2 Ngôn ngữ C++ 3 Tham số mặc nhiên 4 Tái định nghĩa hàm 5 Truyền tham số 6 Inline Functions TỔNG QUAN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 1 Giới thiệu 2 Các phương pháp lập trình 3 Một số khái niệm cơ bản 4 Các đặc điểm quan trọng của OOP 5 Một số thuật ngữ OOP LỚP VÀ ĐỐI TƯỢNG Cú pháp khai báo lớp Định nghĩa hàm thành phần của lớp Khai báo và tạo lập đối tượng Phạm vi truy xuất Phương thức thiết lập – Constructor Phương thức hủy bỏ – Destructor Phương thức Truy vấn, Cập nhật Thành viên tĩnh – static member KHỞI TẠO ĐỐI TƯỢNG HÀM BẠN VÀ LỚP BẠN Đối tượng là thành phần của lớp Đối tượng là thành phần của mảng Đối tượng được cấp phát động Hàm bạn Lớp bạn Các nguyên tắc xây dựng lớp OVERLOAD TOÁN TỬ VÀ HÀM Giới thiệu Các toán tử của C++ Các toán tử overload được Cú pháp Operator Overloading Chuyển kiểu Sự nhập nhằng Phép toán << và >> Phép toán lấy phần tử mảng: [ ] Phép toán gọi hàm: () Phép toán tăng và giảm: ++ và -- KẾ THỪA 1 Quan hệ giữa các lớp đối tượng 2 Kế thừa 3 Kế thừa đơn 4 Phạm vi truy xuất trong kế thừa 5 Đa kế thừa ĐA HÌNH 1 Giới thiệu 2 Vùng chọn kiểu 3 Phương thức ảo 4 Phương thức thuần ảo 5 Bài toán Tính tiền lương