Lập Trình Game Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

02. history, team & development.pdf
03. sprite programming-directinput.pdf
05.discussions.pdf
06.isometric engines.pdf
engine2d_arch.pdf
frameanimationsample.pdf
introduce to windows & directx programming.pdf
project.pdf
short_introduction.pdf
team & development.pdf
transformation.pdf