Kỹ Thuật Truyền Số Liệu (Data And Computer Communication) Đề thi Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

ascii.pdf
chuong 1-mo dau.pdf
chuong 2_y niem co ban.pdf
chuong 3_mo hinh osi.pdf
chuong 4- tin hieu.pdf
chuong 5_ma hoa va dieu che.pdf
chuong 6_giao dien va modem.pdf
chuong 7_moi truong tryen dan.pdf
chuong 8_ghep kenh.pdf
chuong 9_phat hien va sua loi.pdf
chuong 10_dieu khien ket noi du lieu.pdf
chuong 11_giao thuc ket noi du lieu.pdf
chuong 12- mang cuc bo.pdf
chuong 14.pdf
mucluc_truyensolieu.pdf
trang bia.pdf
kttsl-hv bcvt - 127p.pdf
kỹ thuật truyền số liệu 2008.jpg
truyền số liệu spkt.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học giới thiệu các khái niệm, thuật ngữ, và các phương pháp tiếp cận được dùng trong các hệ thống truyền dữ liệu. Giúp sinh viên hiểu được cơ chế truyền dữ liệu giữa 2 thiết bị thông qua mạng theo một nghi thức giao tiếp, các kỹ thuật ghép/tách kênh, kỹ thuật phát hiện và sửa sai, và các các kỹ thuật điều dòng dữ liệu và kết nối dữ liệu. Phần thực hành giúp sinh viên áp dụng những kiến thức lý thuyết về mã hóa, ghép/tách kênh, điều khiển dòng dữ liệu và phát hiện lỗi để tính toán và phân tích một tín hiệu được lan truyền trên mạng truyền số liệu như thế nào. * Nội dung tóm tắt môn học - Môi trường truyền dữ liệu và bản chất tín hiệu được truyền - Kiến thức liên quan đến lớp vật lý và lóp liên kết dữ liệu của mô hình OSI - Kỹ thuật ghép/tách kênh - Phát hiện sai và sửa sai - Điều khiển dòng dữ liệu và liên kết dữ liệu - Các hệ thống truyền dữ liệu truyền thống - Mạng chuyển mạch mạch và mạch chuyển mạch gói - Mạng truyền dữ liệu X.25, nghi thức truyền dẫn Frame-Relay và ATM

Kết quả cần đạt được

Diễn giải các khái niệm, thuật ngữ về mạng truyền số liệu L.O.1.1 – Mô tả mô hình và nghi thức giao tiếp trong mạng truyền số liệu L.O.1.2 – Phân biệt được các môi trường truyền dẫn L.O.1.3 – Tóm tắt được cơ chế truyền nhận dữ liệu Nắm bắt được các kỹ thuật quan trọng dùng trong hệ thống truyền dữ liệu L.O.2.1 – So sánh các kỹ thuật mã hóa dữ liệu L.O.2.2 – Mô tả được kỹ thuật phát hiện sai và sửa sai L.O.2.3 – Mô tả được kỹ thuật điều khiểu dòng dữ liệu và liên kết dữ liệu L.O.2.4 – Diễn giải được kỹ thuật ghép/tách kênh L.O.2.5 – So sánh kỹ thuật truyền dữ liệu đồng bộ và bất đồng bộ L.O.2.6 – Diễn giải được kỹ thuật điều khiển ngẽn mạng So sánh được các đặc trưng của mạng chuyển mạch L.O.3.1 – Mô tả về mạng chuyển mạch mạch L.O.3.2 – Mô tả về mạng chuyển mạch gói L.O.3.3– Áp dụng được các giải thuật tìm đường trong mạng chuyển mạch Đánh giá hiệu suất của mạng truyền số liệu L.O.4.1 – Đo đạc tín hiệu truyền L.O.4.2 – Xác định dung lượng kênh truyền

Tài liệu tham khảo

[1] Data and Computer Communication (9th Edition) – William Stalling, Pearson Education International, 2007. [2] Anh-Vu Dinh Duc, Lecture Notes – Internal use, 2005 Sách tham khảo: [3] Data Communications, Computer Networks and Open Systems (3rd Edition), Fred Halsall, Addition Wesley publishing company 1992. [4] Computer Networks (4th edition) – Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall, 2003.