Tài liệu Kỹ Thuật Truyền Số Liệu

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

KTTSL-HV BCVT - 127p.pdf
ascii.pdf
chuong 1-mo dau.pdf
chuong 2_y niem co ban.pdf
chuong 3_mo hinh osi.pdf
chuong 4- tin hieu.pdf
chuong 5_ma hoa va dieu che.pdf
chuong 6_giao dien va modem.pdf
chuong 7_moi truong tryen dan.pdf
chuong 8_ghep kenh.pdf
chuong 9_phat hien va sua loi.pdf
chuong 10_dieu khien ket noi du lieu.pdf
chuong 11_giao thuc ket noi du lieu.pdf
chuong 12- mang cuc bo.pdf
chuong 14.pdf
mucluc_truyensolieu.pdf
trang bia.pdf
kỹ thuật truyền số liệu 2008.jpg
truyền số liệu spkt.jpg