Kỹ Thuật Thông Tin Số Principles Of Digital Communications Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

thông tin số.pdf
chuong 1_giới thiệu chung.pdf
chuong 2_tín hiệu và phân tích tín hiệu.pdf
chuong 3_kỹ thuật số hóa và định dạng tín hiệu.pdf
chuong 4_mã hóa nguồn.pdf
chuong 5_mã hóa kênh.pdf
chuong 6_ghép kênh và truyền dẫn tín hiệu số.pdf
chuong 7_điều chế tín hiệu số.pdf
thí-nghiệm-tts.pdf
10150588_414977815309758_5718909173295832081_n.jpg
11401399_911687112232012_7295188720528070943_n.jpg
11406506_969146299773617_1982979093641766338_n (1).jpg
dsc03279.jpg
dsc03280.jpg
dsc03436.jpg
giữa kì thầy trung.png
giữa kỳ.jpg
thông tin sô - k55 - đề 1.jpg
thông tin số - k55 - đề 2.jpg
thông tin số - k55- đề 2.jpg
thông tin số - k56 - đề 1.jpg
thông tin số - k56 - đề 2.jpg
thông tin số k57 đề 1.jpg
thông tin số k57 đề 2.jpg
wp_20130522_010.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp những kiến thức cơ sở về nguyên lý thông tin số cho sinh viên chuyên ngành Điện tử- Viễn thông. Trình bày nguyên lý hoạt động, các đặc tính và phân tích chỉ tiêu chất lượng của các khối chức năng cơ bản trong hệ thống thông tin số. Môn học nhằm cung cấp những kiến thức cơ sở về nguyên lý thơng tin số cho cả sinh viên năm cuối. Một số kiến thức mở rộng hoặc một đồ án (project) có thể được giới thiệu bổ sung thêm cho trình độ sau đại học. Nội dung bao gồm 9 chương liên quan đến những kiến thức về thông tin số. Chương 1 và 2 đưa ra những khái niệm tổng quát và phân bố xác suất của những qua trình ngẫu nhiên trong thông tin. Chuơng 3 và 4 về mã hóa nguồn thông tin và các đặc trưng cơ bản của hệ thống và tín hiệu trong thông tin. Chương 5 đề cập đến về điều chế và giải điều chế dãy thông. Chương 6 đề cập đến vấn đề mã hóa kênh v giải m knh, m hĩa khơng gian-thời gian. Chương 7 phân tích và tính toán tuyến thông tin với mô hình tiêu biểu là hệ thống thông tin vệ tinh. Chuơng 8 liên quan mật mã dữ liệu thông tin. Chuơng 9 tổng quan về một số hệ thống thông tin số tiêu biểu ứng dụng cho việc truyền dữ liệu qua các mạng máy tính. Nội dung Chương 1: TỔng quan vỀ hỆ thỐng thông tin sỐ – OVERVIEW ON DIGITAL COMMUNICATIONS) 1.1. Các phần tử cơ bản của hệ thống thông tin số 1.2. Kênh thông tin và những đặc trưng cơ bản 1.3. Mô hình toán học cho kênh thông tin 1.4. Những nét khái quát về quá trình phát triển của hệ thống thông tin số Chương 2: XÁC suất VÀ nhỮng quÁ trÌnh ngẪu nhiÊn trong thÔng tin – PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES 2.1 Xác suất, biến ngẫu nhiên và những phân bố xác suất 2.2 Quá trình ngẫu nhiên, phổ mật độ công suất 2.3 Quá trình ngẫu nhiên rời rạc băng thông giới hạn và định lý lấy mẫu 2.4 Tín hiệu và hệ thống ngẫu nhiên rời rạc Bài tập - PROBLEMS Chương 3: Mã HÓA nguỒn – SOURCE ENCODING 3.1. Mô hình toán học cho thông tin 3.2. Entropy và đo lường thông tin cho các biến ngẫu nhiên liên tục 3.3. Mã hóa nguồn rời rạc, thuật toán Lempel-Zip 3.4. Lượng tử hóa biên độ 3.5. Điều chế xung mã vi sai DPCM 3.6. Mã hóa khối 3.7. Mã hóa phân tích và tổng hợp 3.8. Mã hóa giảm độ dư thừa thông tin Bài tập - PROBLEMS Chuơng 4: ĐẶC TÍNH HÓA CỦA CÁC HỆ THỐNG VÀ TÍN HIỆU THÔNG TIN – CHARACTERIZATION OF COMMUNICATION SIGNALS AND SYSTEMS 4.1. Biểu diễn các tín hiệu dãy thông 4.2. Biểu diễn các tín hiệu dãy thông tuyến tính 4.3. Biểu diễn các quá trình ngẫu nhiên dãy thông 4.4. Biểu diễn không gian tín hiệu, các không gian vectors 4.5. Biểu diễn các tín hiệu biến điệu số 4.6. Đặc tính phổ của các tín hiệu biến điệu số Bài tập - PROBLEMS Chuơng 5: ĐIÊU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ DÃY NỀN – BASEBAND DIGITAL TRANSMISSION. 5.1. Tín hiệu và nhiễu 5.2. Kỹ thuật biến điệu dãy nền số (PSK, FSK, ASK,APK) 5.3. Tách tín hiệu trong nhiễu Gauss 5.4. Tách sóng Coherent 5.5. Tách sóng non-coherent 5.6. Sai nhầm trong các hệ thống nhị phân Bài tập - PROBLEMS Chuơng 6: MÃ HÓA KÊNH – CHANNEL ENCODING 7.1. Vấn đề tách và sừa sai trong hệ thống thông tin 7.2. Mã hóa khối tuyến tính (linear block codes) 7.3. Mã hóa chập (convolutional codes) 7.4. Biểu diễn những vấn đề cho giải mã chập 7.5. Thuật toán giải mã chập 7.6. Mã hóa không gian-thời gian và các ứng dụng Bài tập - PROBLEMS Chuơng 7: THIẾT KẾ TUYẾN THÔNG TIN SỐ – COMMUNICATION LINK BUDGET ANALYSIS 6.1. Kênh thông tin vô tuyến và những yếu tố suy cấp 6.2. Công suất nhiễu và tín hiệu 6.3. Phân tích Budget cho tuyến 6.4. Chỉ số nhiễu, nhiệt độ nhiễu và nhiệt độ hệ thống 6.5. Phân tích Budget cho một tuyến tiêu biểu (bao gồm thông tin mặt đất và thông tin vệ tinh) 6.6. Các trạm lặp, phát lại. 6.7. Trade-off của hệ thống Bài tập - PROBLEMS Chuơng 8: MÃ HÓA VÀ MẬT MÃ DỮ LIỆU – DATA ENCRYPTION AND DECRYPTION 1.1. Mô hình và mục tiêu của các hệ thống mật mã dữ liệu 1.2. Bảo mật của một hệ thống mật mã 1.3. Mật mã thực tế, hệ thống chuẩn DES 1.4. Chuỗi mã hóa dữ liệu Bài tập - PROBLEMS Chuơng 9: MẠNG MÁY TÍNH TRONG THÔNG TIN SỐ – COMPUTER NETWORKS 9.1 Giới thiệu tổng quát về các loại networks 9.2 Mạng máy tính chuyển mạch gói TYMNET 9.3 Mạng máy tính nghiên cứu ARPANET 9.4 Mạng tích hợp dịch vụ số (ISDN) 9.5 Mạng cục bộ (LAN) 9.6 Thông tin dạng gói trong các hệ thống 9.7 Protocols theo mô hình OSI Bài tập - PROBLEMS

Kết quả cần đạt được

Hiểu rõ các nguyên lý thông tin số, nguyên lý hoạt động và các đặc tính của các khối chức năng cơ bản trong hệ thống thông tin số, có khả năng phân tích chỉ tiêu chất lượng hệ thống.

Tài liệu tham khảo

[1] John G. Proakis “Digital Communications”, McGraw-Hill Co. –3rd edi., 1995, ISBN 0-07-113814-5. [2] Bernard Sklar, “Digital Communications”, Prentice-Hall International Editions, 2001, ISBN: 0-13-212713-X. [3] Martin S.Roden, “Analog and Digital Communications Systems”, Prentice-Hall Inc., 1985, ISBN 0-13-032822-7. [4] Athanasios Papoulis, “Signal Analysis”, McGraw-Hill,.inc., 1977 ISBN 0-07-048460-0. [5] Sophocles J. Orfanidis, “Introduction to Signal processing”, Prentice-Hall, Inc., 1996, ISBN 0-13-2091-72-0. [6] William Stallings, “Data and Computer Communications”, Prentice-Hall, Int. Edi, 1997 ISBN 0-13-571274-2. [7] A. Bruce Carlson, “Communications Systems”, Mc Graw-Hill, 2003, ISBN 0-07-100560-9 [8] Taub, Schilling, “Principles of Communication Systems, Mc Graw-Hill, 1986, ISBN 0-07-100313-4
Digital Communications - Ian Glover.Pdf
Digital Communications - J. Proakis 5th Edition 2007.Pdf