Slide bài giảng Kỹ Thuật Ra Quyết Định Cho Kỹ Sư Engineering Decision Making

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

01-engineeringdecisionmaking[1].pdf
01-engineeringdecisionmaking[1].pdf
02-introlinearprogramming[1].pdf
02-introlinearprogramming[1].pdf
03-simplex_algorithm[1].pdf
03-simplex_algorithm[1].pdf
04-duality_concepts[1].pdf
04-duality_concepts[1].pdf
05-networks_20and_20flows[1].pdf
05-networks_20and_20flows[1].pdf
06-transshipment_20and_20shortest_20path[1].pdf
06-transshipment_20and_20shortest_20path[1].pdf
07-dynamic_20programming[1].pdf
07-dynamic_20programming[1].pdf
08-_20hungarian_20method[1].pdf
08-_20hungarian_20method[1].pdf
09-combinatorial_20analysis[1].pdf
09-combinatorial_20analysis[1].pdf
10-basic_20probability_20review[1].pdf
10-basic_20probability_20review[1].pdf
11-basic_20probability-_20case_20studies[1].pdf
11-basic_20probability-_20case_20studies[1].pdf
12-probability_20distributions[1].pdf
12-probability_20distributions[1].pdf
13-using_20data[1].pdf
13-using_20data[1].pdf
14-simulation[1].pdf
14-simulation[1].pdf
15b-value_20at_20risk[1].pdf
15b-value_20at_20risk[1].pdf
forwards[1].pdf
forwards[1].pdf
linear-probmidterm-exam.doc
linear-probmidterm-exam.doc
value of information[1].pdf
value of information[1].pdf