Kỹ Thuật Đo Lường Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

ga_kt do luong_lqhuy_c1_cac khai niem co ban.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c2_sai so cua phep do va xu ly ket qua do.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c3_mau va chuan.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c5_cac co cau chi thi.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c6_mach do va xu ly ket qua do.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c7_cac chuyen doi do luong so cap.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c8_do dong dien.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c9_do dien ap.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c10_do cong suat va nang luong.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c12_do tan so.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c13_do thong so mach dien.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c14_do va ghi cac dai luong bien thien.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c15_do va thu nghiem cac dai luong tu.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c16 do cac dai luong co hoc.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c18_do nhiet do.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c19_do thanh phan vat chat.pdf
bg-scktd-3-07-sv.pdf
Giáo Trình Kỹ Thuật Đo -Bkhcm.Pdf