Kỹ Thuật Đo Lường Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Hoang Si Hong - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

ga_kt do luong_lqhuy_c1_cac khai niem co ban.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c2_sai so cua phep do va xu ly ket qua do.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c3_mau va chuan.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c5_cac co cau chi thi.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c6_mach do va xu ly ket qua do.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c7_cac chuyen doi do luong so cap.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c8_do dong dien.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c9_do dien ap.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c10_do cong suat va nang luong.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c12_do tan so.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c13_do thong so mach dien.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c14_do va ghi cac dai luong bien thien.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c15_do va thu nghiem cac dai luong tu.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c16 do cac dai luong co hoc.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c18_do nhiet do.pdf
ga_kt do luong_lqhuy_c19_do thanh phan vat chat.pdf
bg-scktd-3-07-sv.pdf
c1 khái niệm cơ bản về kĩ thuật đo lường.pdf
c2 đơn vị đo, chuẩn và mẫu.pdf
cambien1(tongquan).pdf
cambien2(machdo).pdf
cambien3(nhietdo).pdf
cambien4(dientroluccang).pdf
cambien4.pdf
co cau chi thi.pdf
do cong suat+tan so+thoi gian.pdf
kt-do-luong5.pdf
ky thuat do4.pdf
ky thuat do5.pdf
ky thuat do8.pdf
mạchđolườngvà gia công thông.pdf
sai số của phép đo và gia công kết quả đo.pdf
giải bài tập.zip
Giáo Trình Kỹ Thuật Đo -Bkhcm.Pdf