Kỹ Năng Mềm Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1. giới thiệu môn học.pdf
2. kỹ năng tư duy.pdf
2a. tro choi - lost at sea.pdf
2b. lostatsea_form.pdf
2c. tmss-lostatseaexercise.pdf
3. kỹ năng trình bày.pdf
4. kỹ thuật đặt câu hỏi.pdf
5.1. làm việc nhóm.pdf
5.2. bai hgc tk loai ngqng.pdf
6. kỹ năng giao tiếp ứng xử.pdf
7. giao tiếp phi ngôn từ.pdf
8. một số vấn đề giao tiếp.pdf
9. kỹ năng quản lý thời gian.pdf
10. kỹ năng lập kế hoạch.pdf
11. nhận diện bản thân.pdf
12. tài chính cá nhân cơ bản.pdf
13. disc test vn.pdf
14. kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.pdf
kỹ năng mềm – phiếu theo dõi hoạt động nhóm.pdf
timelog_bieu mau.xlsx
timelog_huong dan.pdf
đồ án cuối kỳ 2016-2017.pdf