Kỹ Năng Giao Tiếp Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai1._tong__quan.pdf
bai1._tong__quan.pptx.pdf
ky_nang_giao_tiep_bang_van_ban.pdf
ky_nang_lang_nghe.pdf
ky_nang_phan_hoi.pdf
ky_nang_tao_an_tuong_ban_dau.pdf
ky_nang_thuyet_trinh_.pdf