Kỹ Năng Giao Tiếp Ngành Nghề Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

01_congtac_ks.pdf
02_ghi_chep.pdf
03_ky_nang_giao_tiep_truc_tiep.pdf
04_lam_viec_nhom.pdf
05_giai_quyet_van_de.pdf
06_van_ban_hc.pdf
07_van_ban_khkt.pdf
00_gioithieu_mon_hoc.pdf
gt_cong_tac_ky_su.pdf
huong_dan_thuc_hanh_ky_nang_giao_tiep_nganh_nghebk11.pdf