Kinh Tế Vĩ Mô Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Ái Đoàn - Lý thuyết - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1 slide khai quat ve kinh te vix mo.pdf
2@các biến số vĩ mô (mở rộng).pptx
2 slide cac bien so vix mo co ban.pdf
3 slide tang truong kinh te.pdf
4 slide tiet kiem dau tu va he thong tc.pdf
5 slide that nghiep.pdf
6@phu luc mo rong mô hình tổng cầu tổng cung.pdf
6 slide tong cau tong cung.pdf
7 slide tong cau va chinh sach tai khoa.pdf
8 slide tien te va chinh sach tien te.pdf
9 slide lam phat.pdf
10 slide ktvm trong nen kinh te mo.pdf
11@ four agree, four debate and more.pptx
12@phu luc mối quan hệ giữa ba biến số vĩ.pdf
chap 1 introduction to macroeconomics.pptx
chap 2 data of macroeconomics.pptx
chap 3 economic growth.pptx
chap 4 saving, investment and financial system.pptx
chap 5 unemployment.pptx
chap 6 (2).pptx
chap 6 .pptx
chap 6 aggregate demand and aggregate supply.pptx
chap 7(1).pptx
chap 7 aggregate expenditure and fiscal policy.pptx
chap 8(1).pptx
chap 8 money and monetary policy.pptx
chap 9(1).pptx
chap 9 inflation and phillips curve.pptx
economics mind map.jpg
phụ lục bổ sung kiến thức về cung-cầu.pdf
phụ lục tmqt.pdf
policy discussion.pdf
vn recent issues debate.pdf
ch__ng 1 - t_ng quan ktvm.pdf
ch__ng 2 -đo lường các biến số vĩ mô.pdf
ch__ng 3- tăng trưởng kinh tế.pdf
ch__ng 4- tổng cung , tổng cầu.pdf
ch__ng 5 - tổng cầu và chính sách tài khóa.pdf
ch__ng 6 - tiền tệ và chính sách tiền tệ.pdf
ch__ng 7- thất nghiệp - lạm phát.pdf
ch__ng 8 - tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính.pdf
ch__ng 9 - kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở.pdf
00.gioi thieu ve mon hoc kinh te vi mo.pdf
01.khai quat ve kinh te hoc vi mo.pdf
02.ly thuyet xac dinh san luong.pdf
03.tong cau va chinh sach tai khoa.pdf
04+05tien te va chinh sach tien te.pdf
08.tong cung va cac chu ky kinh doanh.pdf
09.kinh te vi mo cua nen kinh te mo.pdf
157_baitapkinhtevim.pdf
bt tinh toan.pdf
cauhoi~1_2.pdf
chuong1.pdf
chuong2.pdf
chuong3.pdf
chuong4 (from toshiba).pdf
chuong4.pdf
chuong5.pdf
chuong6.pdf
chuong7.pdf
chuong8.pdf
chuong9.pdf
chuong10.pdf
khaiquatmacro.pdf
kthvimo-8.pdf
kthvm c1 khai niem.pdf
kthvm c1 đúng sai.pdf
kthvm c2 bai tap.pdf
kthvm c2 khái niệm.pdf
kthvm c2 đúng sai.pdf
kthvm c3 bài tập.pdf
kthvm c3 khái niệm.pdf
kthvm c3 đúng sai.pdf
kthvm c4 khai niem.pdf
kthvm c4 đúng sai.pdf
kthvm c5 khái niệm.pdf
kthvm c5 đúng sai.pdf
kthvm c6 bài tập.pdf
kthvm c6 khái niệm.pdf
kthvm c6 đúng sai.pdf
kthvm c7 bài tập.pdf
kthvm c7 khái niệm.pdf
kthvm c7 đúng sai.pdf
kthvm c8 bài tập.pdf
kthvm c8 khái niệm.pdf
kthvm c8 đúng sai.pdf
kthvm c9 khái niệm.pdf
kthvm c9 đúng sai.pdf
kthvm c10 khái niệm.pdf
kthvm c10 đúng sai.pdf
kt vix mo 1 -c3.pdf
kt vix mo 1 -c4.pdf
kt vix mo 1 -c5.pdf
kt vix mo 1 -c6.pdf
kt vix mo 1 -c7.pdf
kt vix mo 1 -c8.pdf
kt vix mo 1 -c9.pdf
mucluc.pdf
ps.tiền tệ và ngân hàng thương mại.pdf
tailie1.pdf
trangb1.pdf
đề kiểm tra giừa kì kinh tế vĩ mô.pdf
2 slide cac bien so vix mo co ban_bookbooming.pdf
3 slide tang truong kinh te_bookbooming.pdf
4 slide tiet kiem dau tu va he thong tc_bookbooming.pdf
5 slide that nghiep_bookbooming.pdf
6 slide tong cau tong cung_bookbooming.pdf
7 slide tong cau va chinh sach tai khoa_bookbooming.pdf
8 slide tien te va chinh sach tien te_bookbooming.pdf
9 slide lam phat_bookbooming.pdf
10 slide ktvm trong nen kinh te mo_bookbooming.pdf
c1-khái quát về kinh tế học vĩ mô.pdf
c2 gdp cpi đo lường các biến số kinh tế vĩ mô.pdf
c3 tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính.pdf
c4 tăng trưởng kinh tế.pdf
c5 thất nghiệp.pdf
c6 - ad-as tổng cầu và tổng cung.pdf
c7- tổng cầu và chính sách tài khóa.pdf
c8- tiền tệ và thị trường tiền tệ.pdf
c9 lạm phát.pdf
c10-kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở.pdf
nguyen ly -c1-tổng quan về kinh tế học vĩ mô.pdf
nguyen ly -c2-- đo lường các biến số vĩ mô.pdf
nguyen ly - c3-tăng trưởng kinh tế.pdf
nguyen ly - c4-tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính.pdf
nguyen ly-c5-thất nghiệp.pdf
nguyen ly-c6-as va ad-tổng cung và tổng cầu.pdf
nguyen ly-c7-ad tổng cầu và chính sách tài khóa.pdf
nguyen ly-c8-tiền tệ và chính sách tiền tệ.pdf
nguyen ly-c9-lạm phát.pdf
nguyen ly-c10 -kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở.pdf
c1.pdf
c1.pdf
c3 tang truong-2.pdf
c4 tiet kiem dau tu.pdf
c5 - ad-as.pdf
c6- tong cau va cstk-2.pdf
c6- tong cau va cstk-2.pdf
c7- tien te.pdf
lamphat1.pdf
lamphat1.pdf
macro-c2 gdp-lequynh-1.pdf
1_1tong quan.pdf
1_2 li thuyet kinh te vi mo.pdf
1_3 moi quan he giua 4 khu vuc trong nen kinh te.pdf
1_4 mo hinh co dien.pdf
2 tang truong kinh te.pdf
3_1 tien te va lam phat.pdf
3_2 nen kinh te mo trong dai han.pdf
4 cac ung dung cua mo hinh kinh te vi mo.pdf
5_1 mo hinh is_lm.pdf
c1. gioi thieu kinh te hoc.pdf
c2.cung cau.pdf
c3. cac dai luong.pdf
c4. tng cau va mh.pdf
c5. tien.pdf
c6.is-lm.pdf
c7. tong cau-tong cung.pdf
kinhtevimo1-tccn15012008.pdf
pgs.ts nguyễn ái đoàn.pdf
101201 - chuong 1 - khai quat chung ve ktvm (gui sv).pdf
101202 - chuong 2 - do luong cac bien so ktvm (gui sv).pdf
101203 - chuong 3 - tang truong kinh te (gui sv).pdf
101204 - chuong 4 - tong cau va cstk (gui sv).pdf
101204 - chuong 5 - tiet kiem, dau tu va het thong tai chinh (gui sv).pdf
101204 - chuong 6 - tien te va cstt (gui sv).pdf
101205 - chuong 7 - tong cau va tong cung (gui sv).pdf
101205 - chuong 8 - that nghiep va lam phat (gui sv).pdf
101205 - chuong 9 - ktvm cua nen kt mo (gui sv).pdf
baocaokinhtevimo-09-08.pdf
chapter10.pdf
chapter11.pdf
chapter12.pdf
chapter13.pdf
chapter13_edited.pdf
chapter14.pdf
chapter15.pdf
chapter16.pdf
chapter17.pdf
chapter18.pdf
chapter19.pdf
demandstimulusandbudgetdeficit.pdf
inflationandmonetarypolicyinvietnam.pdf
publicexpenditureandeconomicgrowth_a.pdf
shs.pdf
svar_submit.pdf
the anh_svar_depocen.pdf
4-6-11.pdf
16 bộ đề ktvm có đáp án.pdf
24-5-11.pdf
200cautracnghiemvimo_vi~mo.pdf
ad-as.pdf
bai giai ktvm.pdf
bai tap ve nha.pdf
btvm.pdf
bài tập kinh tế vĩ mô.pdf
cau hoi trac nghiemktvm.pdf
cau hoi va bai tap - on k55. in.pdf
cau hoi va bai tap - on k55[1]. in.pdf
cauhoivimo.pdf
câu hỏi và bài tập chương 3.pdf
de_thi_kinh_te_vi_moco_dap_an.pdf
hiệu ứng tài sản .pdf
k55- ktra giua ky - +de 1. dap an.pdf
k55- ktra giua ky - +de 2. dap an.pdf
lam phat - bai tap & van dung.pdf
ngan_hang_de_thi_kinh_te_vi_mo_vao_ngan_hang_co_dap_an.pdf
ngan hang de-vymo.pdf
o-kun 1.pdf
okun-bt 2.pdf
that nghiep - doc them & bai tap.pdf
vai akien.pdf
965610_413922475382415_2020720877_o.jpg
966320_413922418715754_802180697_o.jpg
977572_413922345382428_526892302_o.jpg
978069_413922835382379_564345376_o.jpg
img00001-20130521-2140.jpg
wp_000122.jpg
wp_000123.jpg
wp_000124.jpg
wp_000125.jpg
wp_000126.jpg
wp_000127.jpg
wp_000128.jpg
de thi trac nghiem kinh te vi mo.pdf
đề thi kinh tế vĩ mô (tham khảo) - đhbkhn .pdf