Tài liệu Kinh Tế Phát Triển

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong1_ftu_các nước đang phát triển và sự cần thiết lựa chọn con đường phát triển.pdf
chuong2_ftu_tổng quan về tăng trưởng và phát triển.pdf
chuong3_ftu_một số mô hình tăng trưởng kinh tế.pdf
chuong4_ftu_cơ cấu kinh tế và các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành.pdf
chuong5_ftu_phúc lợi và nguồn nhân lực.pdf
tailieu-1.pdf
tailieu-2.pdf
tailieu-3.pdf
1.institutions and the relation between corruption and economic growth.pdf
2.economic growth and human development.pdf
3.social capital and private adaptation to climate change evidence from the mekong river delta in vietnam.pdf
4.regional economic integration and its impacts on growth, poverty and income distribution the case of vietnam.pdf
5.the contribution of social capital to household welfare.pdf
6.aids and economic growth.pdf
7.are sex ratios at birth increasing in vietnam.pdf
8.mobile phones and economic development in africa.pdf
c1_giới thiệu về các nước đang phát triển.pdf
c2_tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế.pdf
c4_các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.pdf
ktpt.pdf
noi dung chuong trinh ml 12.pdf
ôn tập môn kinh tế phát triển.pdf