Tài liệu Kinh Tế Lượng

Kinh Tế Lượng - Đại Học Ngoại Thương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c1_ôn tập.pdf
c2_hồi qui đơn biến.pdf
c3_hồi qui đơn biến.pdf
c4_hồi qui đa biến.pdf
chap2_the simple regression model.pdf
tai lieu kinh te luong 03.pdf
ktl1.pdf
ktl2.pdf
ktl3.pdf
ktl4.pdf
ktl5.pdf
chuong01_nhap mon kinh te luong.pdf
chuong02_hoi quy hai bien(p1).pdf
chuong02_hoi quy hai bien(p2).pdf
chuong02_hoi quy hai bien(p3).pdf
chuong03_hoi quyboi(p1).pdf
chuong03_hoi quy boi(p2).pdf
chuong04_hoi quyvoi bien gia.pdf
chuong05_da cong tuyen.pdf
chuong06_tu tuong quan.pdf
chuong07_phuongsai thay doi.pdf
chuong08_lua chon mo hinh.pdf
chuong00_gioi thieu chung_60t.pdf
KTL.pdf
1table 7.9.txt
2bai tap so 1 06qk2.pdf
bai tap so 1 05qk1 +06qb.pdf
bai tap so 1 05qk2.pdf
bai tap so 1 06qk1.pdf
bai tap so 1 06qk3.pdf
bai tap so 1 06qk4.pdf
bai tap so 1 dhvb2.pdf
bai tap so 2.pdf
bai tap so 2 05qk1 +06qb.pdf
bai tap so 2 06qk1.pdf
bai tap so 2 06qk2.pdf
bai tap so 2 06qk3.pdf
bai tap so 2 06qk4.pdf
bai tap so 3.pdf
bai tap so 3 06qk1.pdf
bai tap so 3 06qk2.pdf
bai tap so 3 06qk3.pdf
bai tap so 3 06qk4.pdf
bai tap so 4.pdf
bai tap so 4 06qk1.pdf
bai tap so 4 06qk2.pdf
bai tap so 4 06qk3.pdf
bai tap so 4 06qk4.pdf
bai tap so 5.pdf
bai tap so 5 06qk1.pdf
bai tap so 5 06qk2.pdf
bai tap so 5 06qk3.pdf
bai tap so 5 06qk4.pdf
bai tap so 6.pdf
bai tap so 6 06qk1.pdf
bai tap so 6 06qk2.pdf
bai tap so 6 06qk3.pdf
bai tap so 6 06qk4.pdf
chicken demand.wf1
dap an bai tap so 2 04qk, 04qb, 05qb.pdf
dap an bai tap so 3 04qk, 04qb, 05qb.pdf
data4-8.wf1
data7-2.wf1
data7-3.wf1
data9-12.wf1
t10-12.txt
table 7.3.txt
table 7.9.txt
table 8.8.txt
de01.pdf
de01_hb_k05.pdf
de01_k47_dhnt.pdf
de01_kk06.pdf
de02_hb_k05.pdf