Kinh Tế Lượng Ứng Dụng Bài giảng Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Đinh Công Khải - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai tap kinh te luong.pdf
hd_eviews_caohoc_2008_p1 - [cuuduongthancong.com].pdf
hd_eviews_caohoc_2008_p1.pdf
hd_eviews_caohoc_2008_p2 - [cuuduongthancong.com].pdf
hd_eviews_caohoc_2008_p2.pdf
mpp04-521-l08v vai trò của độ trễ trong kinh tế học.pdf
mpp04-521-l09v dữ liệu bảng.pdf
mpp04-521-l11v dự báo.pdf
mpp04-521-l12v mô hình dự báo nguồn nhân lực công nghệ thông tin của thành phố hồ chí minh giai đoạn 2011 - 2020.pdf
mpp04-522-l01v.pdf
mpp04-522-l02v đa cộng tuyến.pdf
mpp04-522-l03v phương sai thay đổi (heteroscedasticity).pdf
mpp04-522-l04v tự tương quan.pdf
mpp04-522-l05&06-data.rar
mpp04-522-l05&06v moâ hình arima.pdf
mpp04-522-l07v hồi quy giả trong kinh tế lượng.pdf
mpp04-541-c03v vinashin.pdf
mpp04-541-l09v tổng quan về giải quyết tranh chấp.pdf
slide bai giang kinh te luong.pdf
mpp04-522-fe01v.pdf
mpp04-522-p01v-bang du lieu1.wf1
mpp04-522-p01v-bang du lieu3.wf1
mpp04-522-p01v.pdf
mpp04-522-p02v.pdf
mpp04-522-p03v-data 3.1.xls
mpp04-522-p03v-data 3.2 schooling-did-summary.xls
mpp04-522-p03v.pdf