Kiến Trúc Máy Tính Nâng Cao Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Pgs.Ts Trần Ngọc Thịnh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

aca_intro_2013.pdf
lec02-isa.pdf
lec03-pipelining.pdf
lec04-cache.pdf
lec04-caches_part2_vm.pdf
lec05-superscalar_vliw.pdf
assignment_cache.pdf
isa exercise_updated_2015.pdf
(Complex _ Enterprise Systems Engineering)_Architecture And Principles Of Systems Engineering_2009.Pdf
(Complex _ Enterprise Systems Engineering)_Designing Complex Systems_2008.Pdf
(Complex _ Enterprise Systems Engineering)_Enterprise Systems Engineering_2010.Pdf
Advanced Computer Architecture And Parallel Processing.Pdf
High Performance Computing On Complex Environments.Pdf
Structure And Interpretation of Computer Programs.Pdf
Wiley Computer Security Handbook 6th (2014).Pdf